Kod przedmiotu 07 53 1307 70
Liczba punktów ECTS 3
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Podstawy sieci komputerowych
Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy sieci komputerowych
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Fundamentals of Computer Networks
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Roman Krasiukianis
Realizatorzy przedmiotu
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 15 30 0 45
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu
 1. Przedstawienie zasad działania podstawowych mechanizmów zapewniających funkcjonowanie sieci lokalnych i sieci Internet
 2. Demonstracja w/w zasad poprzez samodzielne eksperymenty, umiejętność konfigurowania i diagnostyki wybranych aspektów działania sieci
Efekty kształcenia
 1. Student przedstawia modele warstwowe sieci
 2. Student klasyfikuje protokoły sieciowe jako warstwy modelu sieci
 3. Student wyjaśnia zasady adresowania w poszczególnych warstwach modelu sieci
 4. Student konfiguruje podstawowe węzły sieci (host, ruter) w celu zapewnienia komunikacji sieciowej między nimi
 5. Student analizuje zarejestrowaną wymianę komunikatów w różnych warstwach modelu sieci
 6. Student współpracuje w zespole aby zbudować założoną topologię sieci
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Efekty 1-3: Testy elektroniczne
Efekty 3-6: Ocena realizacji zadań laboratoryjnych

Zaliczenie wykładu stanowi test w formie elektronicznej.

Zaliczenie laboratorium wymaga zaliczenia wszystkich zadań obowiązkowych.
Ocena z laboratorium jest uzależniona od liczby zaliczonych zadań dodatkowych (dobrowolnych).

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną ocen z egzaminu (40%) i laboratorium (60%).
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość architektury komputera (przedmiot Wprowadzenie do Informatyki)
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD
Sieci komputerowe: wprowadzenie, model warstwowy w teorii i praktyce, typowe podziały. 
Domena rozgłoszeniowa. Komunikacja wewnątrz segmentu Ethernet. Dostarczanie pakietów a dostarczanie ramek. Protokół DHCP.
Adres logiczny IPv4. Przynależność hosta do [pod]sieci. Komunikacja wewnątrz podsieci. Rola bramy domyślnej.
Warstwa transportowa. Gniazda i procesy. Strumienie i datagramy.
Usługa nazw domenowych DNS.
Inter-net, łączenie sieci. Trasa i decyzja rutingu. Problem fragmentacji. Podsieci prywatne i translacje adresów.
Protokół HTTP, podstawowe cechy, zastosowanie w aplikacjach internetowych.
Poufność transmisji i wiarygodność jej stron. Podstawy infrastruktury klucza publicznego.
Protokół IPv6.
Usługa pośrednika - proxy.
Tunele sieciowe, wirtualne sieci prywatne.
Filtrowanie ruchu.
Jakość usług sieci. Kontrola przeciążeń.
Sieci bezprzewodowe, komórkowe i łącza dzierżawione.
 	
LABORATORIUM
Zestaw 10 zadań. z których wymagane jest zrealizowanie i zaliczenie od 4 do 8 zadań. Tematyka zadań pokrywa się z tematyką wykładu.
Literatura podstawowa
 1. Tanenbaum Andrew, Wetherall David: Sieci komputerowe. Wydanie V, Helion 2012
 2. Stallings William: Data and Computer Communications. Prentice Hall 2000
Literatura uzupełniająca
 1. Stallings W.:Wireless Communication. Prentice Hall 2002
 2. Peterson L. L., Davie B. S.: Computer Networks, a system aproach. Elsevier 2007
 3. Stallings W.:High Speed Networks and Internets, Prentice Hall 2002
 4. Krysiak K.: Sieci Komputerowe. Helion 2005
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
36
Uwagi
Aktualizacja