Kod przedmiotu 07 53 1103 70
Liczba punktów ECTS 3
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Metody analizy danych doświadczalnych
Nazwa przedmiotu w języku polskim Metody analizy danych doświadczalnych
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Experimental Data Analysis
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia I stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Ewa Pastorczak
Realizatorzy przedmiotu dr hab. inż. Jaromir Tosiek
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 15 15 15 0 45
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,30 0,40 0,30 0,00
Cel przedmiotu
 1. Zapoznanie studentów ze statystycznymi metodami analizy danych doswiadczalnych.
 2. Zapoznanie studentów z teoria bledów.
 3. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania ukladów i procedur pomiarowych.
 4. Przygotowanie studentów do prawidlowego gromadzenia i analizy danych do?wiadczalnych.
Efekty kształcenia
 1. Po ukonczeniu przedmiotu student powinien potrafic optymalnie zaprojektowac lub zestawic uklad pomiarowy (FFT1A_W12, FFT1A_W20)
 2. Po ukonczeniu przedmiotu student powinien potrafic prawidlowo przeprowadzic pomiary (FFT1A_W12)
 3. Po ukonczeniu przedmiotu student powinien potrafic okreslic zródla bledów pomiarowych (FFT1A_W04)
 4. Po ukonczeniu przedmiotu student powinien potrafic interpretowac wyniki testów statystycznych (FFT1A_W04, FFT1A_U15)
 5. Po ukonczeniu przedmiotu student powinien potrafic przeprowadzac analize statystyczna wyników pomiarów i ich bledów (FFT1A_U15,FFT1A_U22)
 6. Po ukonczeniu przedmiotu student powinien potrafic prawidlowo gromadzic i prezentowac wyniki pomiarów (FFT1A_U08, FFT1A_U22)
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Efekty 1,3: kolokwium wykladowe
Efekty 4-5: rozwiazania zadan podczas zajec
Efekt 2: wykonywanie cwiczen w ramach laboratorium
Efekt 6: pisanie raportów z cwiczen laboratoryjnych

Ocena koncowa jest srednia wazona z kolokwium wykladowego (30%), sredniej
arytmetycznej z ocen uzyskanych podczas cwiczen (40%) i ocen z raportów (30%)
Wymagania wstępne
Znajomosc rachunku prawdopodobienstwa
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKLAD
1. Dedukcja i indukcja. Organizacja badan naukowych. Zasady planowania badan. Logika eksperymentu. Zdrowy rozsadek w eksperymentach.
2. Teoria bledów. Rodzaje bledów. Klasa niedokladnosci. Sposoby redukcji bledów arytmetycznych. Obliczanie bledów w praktyce - blad sumy, róznicy, iloczynu, ilorazu. Prawo przenoszenia bledów.
3. Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobienstwa i statystyki matematycznej.Rozklady prawdopodobienstwa stosowane w fizyce i analizie danych.
4. Hipotezy statystyczne. Parametry rozkladu zmiennej losowej. Wnioskowanie statystyczne. Estymacja parametryczna - wazniejsze estymatory. 
5. Testowanie hipotez statystycznych. Testy parametryczne i testy nieparametryczne. Analiza wariancji.
6. Korelacja i regresja. Przypadek dwóch zmiennych. Metoda najmniejszych kwadratów i metoda najwiekszej wiarygodnosci.
7. Interpolacja i ekstrapolacja. Wyniki odbiegajace - sposoby wykrywania i eliminacji.
8. Jak prezentowac swoje wyniki? Zapisywanie wyników, wykresy, rysunki i tabele. Pisanie raportów, publikacji i wystapienia ustne.

CWICZENIA RACHUNKOWE
W ramach cwiczen studenci dokonuja analizy przykladowych zestawów danych doswiadczalnych.

LABORATORIUM:

Studenci wykonuja proste cwiczenia laboratoryjne i przygotowuja z nich raporty.
Literatura podstawowa
 1. Wojtatowicz T., ''Metody analizy danych doswiadczalnych. Wybrane zagadnienia'', skrypt IF PL, Lódz 1998.
 2. Brandt S. ''Analiza danych'', PWN, Warszawa 1998.
Literatura uzupełniająca
 1. Linnik J.W., "Metoda najmniejszych kwadratów i teoria opracowywania obserwacji", PWN, Warszawa 1962.
 2. Gajek L., Kałuszka M., ''Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody'', WNT, Warszawa 1994.
 3. Squires G.L., ''Praktyczna fizyka'', PWN, Warszawa 1992.
 4. Abramowicz H., ''Jak analizować wyniki pomiarów'', PWN, Warszawa 1992.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
37
Uwagi
Brak uwag
Aktualizacja