Kod przedmiotu 07 67 3040 17
Liczba punktów ECTS 4
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
XML Technologies
Nazwa przedmiotu w języku polskim XML Technologies (Technologie XML)
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
XML Technologies
Język prowadzenia zajęć angielski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Joanna Ochelska-Mierzejewska
Realizatorzy przedmiotu
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 30 0 60
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu
 1. Zapoznanie z językiem XML i opisem dokumentów z użyciem XML.
 2. Zapoznanie z zastosowaniami języka XML.
 3. Zapoznanie z możliwościami tworzenia interfejsu użytkownika na bazie języka XML.
Efekty kształcenia
 1. Student potrafi budować dokumenty XML wraz ze strukturą dokumentu.
 2. Student potrafi konstruować aplikacje wykorzystujące dokumenty XML jako źródło danych.
 3. Student potrafi wybrać i ocenić narzędzia wspomagające tworzenie dokumentów XML i oprogramowania służącego do tworzenia różnych typów dokumentów XML.
 4. Student potrafi śledzić osiągnięcia związane z zastosowaniami języka XML.
 5. Student potrafi prezentować wyniki, dyskutować rozwiązania.
 6. Student potrafi tworzyć interfejsy użytkownika na podstawie języka XML.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Efekt 1, 2, 4, 6 - zadania laboratoryjne, egzamin, rozmowa ze studentem
Efekt 3, 4 - obserwacja
Efekt 5 - rozmowa ze studentem

Laboratorium: Ocena jest średnią z zadań związanych z treściami przedmiotu.
Wykład: kolokwium.
Ocena końcowa: 55% oceny z zaliczenia i 45% oceny z laboratorium.
Wymagania wstępne
brak wymagań wstępnych
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD
Modelowanie strukturalne danych z wykorzystaniem język XML.
Separacja opisu informacji danych z wykorzystaniem języka XML - DTD i XMLSchema
Nawigacja i wyszukiwanie w dokumentach XML - XPath, XLink, XPointer.
Transformacje aplikacji XML z wykorzystaniem XSLT oraz prezentacja danych XSL FO.
Interfejs użytkownika.
Programowanie zdarzeniowe. Programowa obsługa zdarzeń.
LABORATORIUM
Zadania obejmują następujące zagadnienia:
1. Komunikacja z wykorzystaniem technologii XML, XML+CSS, XML+DTD,
XML+XMLSchema.
2. Transformacje XSLT dla dokumentów XML.
3. Prezentacja danych XSL FO.
4. Grafika wektorowa SVG w projektowaniu interfejsu, dynamiki i interakcji.
5. Graficzny interfejs użytkownika.
Literatura podstawowa
 1. Kazienko P., Gwiazda K., XML na poważnie, Helion, 2002
 2. Casto E., Po prostu XML, Helion, 2001
 3. Otegem M., XSLT dla każdego, Helion, 2003
 4. Harold E.R., Means W.S., XML in a Nutshell, O'Reilly, 2004
Literatura uzupełniająca
 1. http://www.w3.org
 2. http://w3schools.com
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
57
Uwagi
Aktualizacja