Kod przedmiotu 07 67 1040 17
Liczba punktów ECTS 3
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Introduction to Information Technology
Nazwa przedmiotu w języku polskim Introduction to Information Technology (Wprowadzenie do informatyki)
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Introduction to Information Technology
Język prowadzenia zajęć angielski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Łukasz Chomątek
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Jan Rogowski
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 15 30 0 45
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,50 0,50 0,00
Cel przedmiotu
 1. Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć z zakresu informatyki
 2. Celem przedmiotu jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu zasad działania komputerów, systemów operacyjnych i aplikacji
Efekty kształcenia
 1. Student definiuje podstawowe pojęcia informatyczne
 2. Student wyjaśnia podstawy budowy komputerów i sieci komputerowych
 3. Student zna zasadę działania komputerów
 4. Student obsługuje wybrane systemy operacyjne
Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Poprawne posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu informatyki - kolokwium pisemne
2. Znajomość budowy i zasad działania komputerów - kolokwium pisemne
3-4. Praktyczna znajomość systemów operacyjnych - zadania laboratoryjne

Ocena końcowa z zajęć jest zaokrągloną do 0.5 sumą następujących składników: 50% oceny z pisemnego kolokwium wykładowego oraz 50% oceny uzyskanej w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena uzyskana w trakcie zajęć laboratoryjnych jest średnią ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń.
Wymagania wstępne
brak
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD
Podstawowe pojęcia informatyki. System binarny, generacje komputerów i perspektywy ich rozwoju.
Zapis i przetwarzanie danych w systemie binarnym - reprezentacja liczb w kodzie dwójkowym i szesnastkowym, kodowanie U2, BCD, formaty całkowite i zmiennoprzecinkowe zapisu liczb, kod ASCII, Unicode, format zapisu tekstu, kodowanie znaków narodowych, binarny format rozkazu. 
Architektura i organizacja systemu komputerowego - przetwarzanie danych w komputerze - podstawowe moduły funkcjonalne komputera i ich współdziałanie. 
Systemy klastrowe.
Oprogramowanie komputerów. Własności i charakterystyka wybranych systemów operacyjnych, systemy plików w tych systemach. Oprogramowanie narzędziowe i użytkowe. 
Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych. Protokoły sieciowe, topologie, podział, model OSI/ISO, technologie sieci lokalnych i rozległych. 
Podstawy działania Internetu, adresowanie komputerów w sieci, nazewnictwo komputerów. Zagadnienia bezpieczeństwa w sieci.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Kolejne zadania dotyczą samodzielnego instalowania, konfigurowania i optymalizacji pracy wybranych systemów operacyjnych. Ćwiczenia dotyczące pracy z repozytorium i LaTeX
Literatura podstawowa
 1. Technical documentation of Windows 10 (online)
 2. Technical documentation of Linux (i.e. Fedora) (online)
 3. Brookshear, J. G. Computer science: An overview. (2015).
 4. Stallings, W. Operating Systems: Internals and Design Principles (2015)
Literatura uzupełniająca
 1. The Not So Short Introduction to LATEX, Tobias Oetiker, (online), 2018
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
36
Uwagi
Aktualizacja