Kod przedmiotu 07 59 0007 60
Liczba punktów ECTS 2
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Solid Crystals. Technology and Application
Nazwa przedmiotu w języku polskim Solid Crystals. Technology and Application
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Solid Crystals. Technology and Application
Język prowadzenia zajęć angielski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Marcin Gębski
Realizatorzy przedmiotu
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 20 20 0 40
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu
 1. zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami jakimi zajmuje się fizyka kryształów stałych;
 2. zrozumienie cech i właściwości makroskopowych kryształów stałych w oparciu o budowę wewnętrzną;
 3. wprowadzenie matematycznych ram opisu symetrii materiału krystalicznego;
 4. uzyskanie podstawowej wiedzy o praktycznych zastosowaniach tej dziedziny;
 5. poznanie specyfiki pracy doświadczalnej poprzez wykonanie doświadczeń ilustrujących wybrane zjawiska fizyczne fizyki kryształów stałych.
Efekty kształcenia
 1. Po zakończeniu kursu student potrafi: 1. definiować, opisywać, rozpoznawać elementy i przekształcenia symetrii materiału krystalicznego oraz stosuje odpowiedni aparat matematyczny do ich opisu. FT1A_W07
 2. Po zakończeniu kursu student potrafi: 2. pokazać i uzasadnić związek elementów i przekształceń symetrii materiału krystalicznego z jego cechami i właściwościami fizycznymi zarówno mikroskopowymi jak makroskopowymi. FT1A_W07
 3. Po zakończeniu kursu student potrafi: 3. wykonać badania eksperymentalne właściwości fizycznych. FT1A_U08
 4. Po zakończeniu kursu student potrafi: 4. opracować uzyskane dane eksperymentalne. FT1A_U09
 5. Po zakończeniu kursu student potrafi: 5. interpretować uzyskane wyniki w zakresie fizyki kryształów stałych. FT1A_U15
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Metody weryfikacji efektów kształcenia
efekty 1-2: egzamin pisemny.
efekty 3-5: sprawozdania z laboratorium.

Egzamin. Kolokwium wykładowe, sprawozdania z ćwiczeń i kolokwia ustne z ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa jest jest średnią ocen z laboratorium (50%) i kolokwium wykładowego (50%).
Wymagania wstępne
Przed przystąpieniem do przedmiotu student powinnien stosować podstawowe prawa fizyki klasycznej.
Treści kształcenia z podziałem na formy
Struktura krystaliczna ciał stałych. Układy krystalograficzne, sieci Bravais. Relacje między budową sieci krystalicznej a budową zewnetrzną ciał stałych. Symetria w morfologii kryształów - grupy punktowe. Symetria w budowie wewnętrzej kryształów - grupy przestrzenne. Związek symetrii kryształów z jego właściwościami - zasada Neumanna. Tensorowe właściwości fizyczne kryształów. Podstawy teorii wzrostu kryształów. Wzrost kryształow objętościowych. Wzrost epitaksalny. Nanostruktury krystaliczne, kryształy biogeniczne.
Literatura podstawowa
 1. 1. Kittel Ch. Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa, 1999
 2. 2. Ashkroft N.M., Mermin N.D. Fizyka ciała stałego, PWN, Warszawa, 1986
 3. 3. Trzaska Durski Z., Trzaska Durska H. Podstawy krystalografii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003.
Literatura uzupełniająca
 1. 1. Silsbee R. H., Draeger J. Simulations for Solid State Physics: An Interactive Resource for Students and Teachers, Cambrige University Press, 1997
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
6
Uwagi
Aktualizacja