Kod przedmiotu 07 72 2040 21
Liczba punktów ECTS 4
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Podstawy elektroniki
Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy elektroniki
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Electronics Fundamentals
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Marcin Ostrowski
Realizatorzy przedmiotu
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 30 0 60
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu
 1. Zapoznanie studenta z prawami dotyczącymi przepływu prądu
 2. Zapoznanie studenta z elementami półprzewodnikowymi
 3. Zapoznanie studenta z budową i działaniem analogowych i cyfrowych układów elektronicznych
Efekty kształcenia
 1. Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w układach prądu stałego i sinusoidalnie zmiennego.
 2. Student potrafi wymienić własności i zastosowania półprzewodnikowych elementów elektronicznych.
 3. Student potrafi opisać wybrane układy elektroniczne (analogowe i cyfrowe).
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Efekt1: kolokwium, sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia, ilość i jakość uzyskanych wyników oraz obserwacja studentów podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych
Efekt2: kolokwium, sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia, ilość i jakość uzyskanych wyników oraz obserwacja studentów podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych
Efekt3: kolokwium, sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia, ilość i jakość uzyskanych wyników oraz obserwacja studentów podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych

40% - ocena z laboratorium, 60% - kolokwium wykładowe (pisemne),
Wymagania wstępne
brak wymagań
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD:
1. Układy prądu stałego i ich analiza przy pomocy praw Kirchhoffa i metody superpozycji.
2. Układy RLC prądu zmiennego i ich analiza przy pomocy metody liczb zespolonych.
3. Budowa i własności złącza PN. Diody półprzewodnikowe – rodzaje, zastosowania.
4. Własności i zastosowania tranzystorów bipolarnych i unipolarnych.
5. Własności i zastosowanie wzmacniacza operacyjnego w analogowych układach elektronicznych.
6. Analogowe układy elektroniczne: wzmacniacze, generatory, modulatory, demodulatory.
7. Technologie wykonywania cyfrowych układów scalonych na przykładzie technologii TTL i CMOS.
8. Cyfrowe układy kombinacyjne – budowa i zastosowania.
9. Cyfrowe układy sekwencyjne – budowa i zastosowania.

LABORATORIUM:
1. Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych miernikiem uniwersalnym i oscyloskopem.
2. Badanie filtrów pasywnych.
3. Badanie własności diody półprzewodnikowej.
4. Badanie zasilaczy.
5. Badanie charakterystyk tranzystorów: bipolarnego (npn) w układzie WE i unipolarnego (z kanałem typu n).
6. Badanie wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym (npn) w układzie wspólnego emitera (WE) i wspólnego kolektora (WK)
7. Badanie wzmacniacza operacyjnego.
8. Badanie filtrów aktywnych (dolnoprzepustowego, górnoprzepustowego).
9. Badanie komparatora.
10. Badanie bramek logicznych wykonanych w technologi TTL i CMOS.
11. Realizacja logicznych układów kombinacyjnych z bramek NAND.
12. Realizacja logicznych układów kombinacyjnych z bramek NOR.
13. Badanie elementów optoelektronicznych.
Literatura podstawowa
 1. Rusek M., Pasierbiński J.: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, WNT, 2003
 2. Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, WKŁ, 2003
 3. Ostrowski M.: Materiały do wykładu Elektronika dostarczane studentom drogą elektroniczną
Literatura uzupełniająca
 1. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, WNT, 1995
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
47
Uwagi
Aktualizacja