Nazwa przedmiotu Narzędzia i systemy narzędziowe
Kod przedmiotu 01 28 0339 00
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia drugiego stopnia
Rok studiów 1
Semestr studiów 1
Liczba przyznanych punktów ECTS 3
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Wojciech Stachurski
dr inż. Dariusz Ostrowski, dr hab. inż. Ryszard Wójcik
Cele przedmiotu
 1. Celem przedmiotu jest umożliwienie zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie technik projektowania i metod doboru i eksploatacji narzędzi skrawających w obszarze systemów narzędziowych poprzez:
 2. Zapoznanie studentów z budową i możliwościami obróbkowymi narzędzi skrawających oraz pomiarami geometrii części roboczej
 3. Wybór metod przywracania własności skrawnych .
 4. Wykształcenie umiejętności zastosowania systemów narzędziowych w obrabiarkach sterowanych numerycznie.
Efekty kształcenia przedmiotu
 1. Rozpoznawać oraz opisywać rozwiązania konstrukcyjne narzędzi i systemów narzędziowych. (M2A_W09)
 2. Klasyfikować oraz oceniać funkcjonalność różnych rozwiązań narzędzi i systemów narzędziowych. (M2A_W12)
 3. Dokonywać wyboru sposobów regeneracji i ustawienia narzędzi skrawających dla obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych. (M2A_W12)
 4. Projektować normalne oraz specjalne narzędzia skrawające. (M2A_W09)
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Przedmiot ten wykorzystuje wiadomości prezentowane w ramach przedmiotów:
-Grafika inżynierska,
-Materiałoznawstwo i obróbka cieplna,
-Obróbka ubytkowa.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD 20 godz.

- Sprawy organizacyjne. Narzędzia skrawające, podział, materiały narzędziowe, powłoki, charakterystyka, właściwości. 2 godz.
- Geometria ostrza w układzie ustawienia i roboczym. Zależności geometryczne między kątami w różnych układach. 2 godz.
- Rozwiązania konstrukcyjne narzędzi skrawających (narzędzia jednolite, narzędzia łączone w sposób trwały, narzędzia składane). 1 godz.
 - Elementy konstrukcyjne narzędzi składanych: płytki, wstawki, wkładki, kasety. Systemy mocowania płytek skrawających, narzędzia modułowe. 2 godz.  
- Charakterystyka systemów wytaczarskich, tokarskich, frezarskich. Elementy systemów narzędzi modułowych:  złącza, adaptery, przedłużki, reduktory, oprawki. 3 godz.
- Narzędzia skrawające do obróbki powierzchni zewnętrznych. Narzędzia wiertarskie, tokarskie, frezarskie. 2 godz.         
- Narzędzia do obróbki otworów. Narzędzia do wiercenia, frezowania, wytaczania, rozwiercania,  
  przeciągania, honowania,  gwintowania, fazowania. 2 godz.
- Narzędzia zespołowe i mechatroniczne (budowa, zastosowanie). 1 godz.
- Narzędzia ścierne. Ściernice , budowa, dobór, wyważanie, ostrzenie. 2 godz. 
-Narzędzia skrawające obwiedniowe. Narzędzia do obróbki uzębień (noże dłutownicze, dłutaki Fellowsa, frezy ślimakowe - 3 godz.                                              
                                            

LABORATORIUM 10 godz. (zajęcia dwugodzinne)

1. Narzędzia tokarskie. Ostrzenie. Pomiar geometrii. 
2. Narzędzia obwiedniowe. Ostrzenie frezów ślimakowych. Pomiar geometrii.
3. Wiertła. Ostrzenie wierteł. Pomiar geometrii.
4. Narzędzia do obróbki gwintów.
5. Przygotowanie narzędzi do pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem i zakończeniem laboratorium-1 godz.

ĆWICZENIA 10 godz.

W ramach zajęć z projektowania student jest zobowiązany do samodzielnego:
1. Obliczania zależności geometrycznych dla narzędzi skrawających. 
2. Doboru narzędzi skrawających do zadania obróbkowego.
3. Zaprojektowania narzędzia do obróbki powierzchni kształtowej.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
 1. Kunstetter S. - "Podstawy konstrukcji narzędzi skrawających", WNT, W-wa 1980.
 2. Cichosz P. -"Narzędzia skrawające", WNT, W-wa 2006.
 3. Meldner B. - "Narzędzia skrawające w zautomatyzowanej produkcji",
 4. Darlewski.J... WNT, W-wa, 1980.

Literatura uzupełniająca:
 1. Kosmol J. - "Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem",WNT, W-wa 1995.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
20 10 10 40
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi na drodze:
- efekt 1,2 - (sala wykładowa) - kolokwium pisemne z wiedzy teoretycznej,
- efekt 3 - (laboratorium) - sprawdzian pisemny z wiedzy teoretycznej,
- efekt 4 - opracowanie projektów.

Ocena końcowa z przedmiotu składa się z: oceny z kolokwiów wykładowych (50%), oceny końcowej z projektów (25%) i oceny końcowej z laboratorium (25%). Ocena końcowa kolokwiów wykładowych jest średnią arytmetyczną z kolokwiów. Wymagane jest zaliczenie obu kolokwiów. Ocena końcowa z projektowania jest śrenią arytmetyczną z poszczególnych projektów. Ocena końcowa z laboratorium to średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń laboratoryjnych. Warunkiem uzyskana pozytywnej oceny z laboratorium jest zaliczenie na oceny pozytywne poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. Na ocenę pojedynczego ćwiczenia laboratoryjnego składa się ocena z kolokwium laboratoryjnego oraz ocena ze sprawozdania.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy