Nazwa przedmiotu Modelowanie i symulacja układów napędu i sterowania
Kod przedmiotu 01 28 0312 01
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia II stopnia
Rok studiów 1
Semestr studiów 1
Liczba przyznanych punktów ECTS 2
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Michał Krępski
dr hab. inż. Witold Pawłowski, mgr inż. Robert Synajewski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów ze strukturą układu pneumatycznego, sposobami sterowania oraz z programami wspomagającymi projektowanie, modelowanie i symulację pneumatycznych układów napędu i sterowania.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi:
1. Omawiać podstawowe pojęcia  z zakresu budowy układu pneumatycznego i sposobów sterowania.[AR2A_W11]
2. Przedstawiać graficznie oraz wyjaśniać działanie układu pneumatycznego.[AR2A_U19]
3. Budować modele pneumatycznych układów napędu i sterowania.[AR2A_W08, AR2A_W09]
4. Dyskutować poprawność doboru modelu.[AR2A_U19]
5. Symulować działanie układu pneumatycznego.[AR2A-W08, AR2A_U11, AR2A_U24]
6. Analizować przebiegi czasowe parametrów użytkowych.[AR2A_K05]
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem.
Podstawowe informacje o elementach składowych układu pneumatycznego.
Podstawy sterowania automatycznego.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
Struktura układu pneumatycznego.
Elementy sterujące i wykonawcze.
Sposoby sterowania.
Opis działania układu pneumatycznego.
Graficzne przedstawienie układu pneumatycznego.
Metody projektowania układu pneumatycznego.
Komputerowe programy wspomagające do rysowania schematów, symulacji działania oraz do badania przebiegów czasowych parametrów użytkowych.

PROJEKT
1. Projekt układu sterowania układem siłowników  pneumatycznych za pomocą sterownika pneumatycznego.
2. Modelowanie i symulacja działania układu siłowników przy użyciu programu AutoSim-200.
3. Modelowanie i symulacja działania układu siłowników przy użyciu programu Automation Studio.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Węsierski Ł.: Podstawy pneumatyki, Skrypt AGH Kraków 1990
2. Szenajch W.: Pneumatyka i hydraulika maszyn technologicznych, Skrypt Politechniki Warszawskiej Warszawa 1983
3. Pietrzkiewicz T. i inni: Napędy i sterowanie pneumatyczne, WNT Warszawa 1965

Literatura uzupełniająca:
Sprężone powietrze i jego zastosowanie. Podręcznik firmy SMC, 2011
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
10 10 20
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia nr 1 - 3 odbywa się w formie pisemnego kolokwium.
Weryfikacja efektów kształcenia nr 3 - 6 odbywa sie na podstawie indywidualnych projektów. Każdy projekt zakończony jest raportem końcowym.

Ocena końcowa jest średnią ocen z kolokwium z wykładu i ocen wykonanych projektów
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy