Kod przedmiotu 01 29 0005 00
Liczba punktów ECTS 4
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Design Thinking
Nazwa przedmiotu w języku polskim Design Thinking
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Design Thinking
Język prowadzenia zajęć angielski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Dorota Bociąga
Realizatorzy przedmiotu
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 15 15 0 30
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu
 1. Przekazanie podstawowej wiedzy zakresu metodyki rozwiązywania problemów Design Thinking i nauka systematycznego podejścia do poszukiwania rozwiązań zgodnie z potrzebami klientów.
 2. Zapoznanie studenta z metodyką Design Thinking w oparciu o pracę zespołową realizowaną w kilkuosobowych grupach
Efekty kształcenia
 1. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: 1. Świadomie przeprowadzić proces definiowania problemu, w tym badania oraz analizę odbiorców i ich wymagań w ramach opracowywanego zagadnienia z uwzględnieniem odpowiednio dobranych narzędzi oraz wiedzy o trendach rozwojowych z zakresu zastosowań i eksploatacji materiałów inzynierskich (IM1A_W17, IM1A_K04).
 2. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: 2. Aktywnie uczestniczyć w sesjach ideacji i generowania rozwiązania adekwatne do zdiagnozowanego problemu (IM1A_W17, IM1A_U20, IM1A_U23).
 3. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: 3. Implementuje wiedzę zdobytą w drodze rozpoznania zagadnienia (IM1A_U20, IM1A_U23).
 4. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: 4. Stosować zasady i narzędzia szybkiego prototypowania produktów oraz usług, a także planować i przeprowadzać kontrolowane testy w celu szybkiej oceny prototypów (IM1A_U20).
 5. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: 5. Stosować zasady pracy w kilkuosobowym zespole (IM1A_K01, IM1A_K03).
 6. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: 6. Przygotować i przeprowadzić prezentacje na różnych etapach projektu (IM1A_U07).
Metody weryfikacji efektów kształcenia
1,3,4,6 - prezentacja, 
2,5 - obserwacja pracy w grupie

Ocena doboru adekwatnych narzędzi do konkretnych etapów - 40%
Ocena udziału w zajęciach, umiejętności pracy w grupie - 40%
Ocena projektu oraz prezentacji - 30 %
Wymagania wstępne
Brak
Treści kształcenia z podziałem na formy
Wprowadzenie do metodyki Design Thinking. Czym jest innowacja. Empatia w rozwiązywaniu problemów. Definiowanie problemów. Kreatywność oraz sposoby jej rozwijania. Praktyczne rozwiązanie zadanych problemów przez pracę w grupie, w celu znalezienia optymalnego rozwiązania. Prototypowanie i testowanie pomysłów. Prezentacja pomysłów. Przepływ informacji w zespole.
Studenci w trakcie zajęć zostaną podzieleni na 4-5 osobowe zespoły. Studenci będą mieli okazję pracować w różnych grupach (zamiennie w roli lidera lub członka zespołu) podczas rozwiązywania różnego typu problemów z wykorzystaniem narzędzi Design Thinking. Projekt końcowy również zostanie wykonany w grupach z wykorzystaniem uprzednio poznanej metodyki. W trakcie projektu prowadzona będzie ocena formatywna na podstawie obserwacji grupy oraz przy wykorzystaniu różnych form prezentacji (np. Pecha Kucha).
Literatura podstawowa
 1. 1. Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność.Tim Brown, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2013, ISBN 978-83-64275-01-2.
 2. 2. Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value, by Thomas Lockwood, Published February 16th 2010 by Allworth Press, ISBN 1581157347. 2. Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value, by Thomas Lockwood, Published February 16th 2010 by Allworth Press, ISBN 1581157347.
Literatura uzupełniająca
 1. Make Space: How To Set The Stage For Creative Collaboration, by Scott Doorley, Scott Witthoft, Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University, David Kelley, Published January 3rd 2012 by John Wiley & Sons, ISBN 1118143728.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
80
Uwagi
Aktualizacja