Kod przedmiotu 13 15 0731 20
Liczba punktów ECTS 3
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Handel zagraniczny
Nazwa przedmiotu w języku polskim Handel zagraniczny
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Foreign Trade
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr Robert Stanisławski
Realizatorzy przedmiotu
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 15 0 45
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu 1. Przekazanie wiedzy na temat prowadzenia międzynarodowej działalności handlowej przez przedsiębiorstwa w kontekscie założeń logistycznych 2 Przekazanie wiedzy z zakresu transakcji występujących w handlu, zasad poszukiwania i utrzymywania kontaktów z partnerami, technik realizacji transakcji wraz ze sposobami płatności występującymi w handlu. 3. Zapoznanie studentów ze znaczeniem polityki makroekonomicznej państwa i jej wpływu na rozwój handlu i decyzji podejmowanych w ramach przedsiębiorstw
Efekty kształcenia
1.Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił zdefiniować podstawowe pojęcia związane z handlem zagranicznym
2.Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił wykorzystywać Incoterms dla określania warunków dostawy.
3.Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił opisywać i stosować dokumentację wykorzystywaną w handlu zagranicznym
4.Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił stosować techniki negocjacyjne wykorzystywane w handlu zagranicznym
5.Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił analizować sytuacje makroekonomiczna wpływającą na decyzje przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.
6.Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił stosować i formułować warunki kontraktowe w wymianie towarowej
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Efekt 1 - weryfikacja nastąpi poprzez pisemne zaliczenie
Efekt 2 - weryfikacja nastąpi poprzez przygotowanie przypadków (case study)
Efekt 3 - weryfikacja nastąpi poprzez przygotowanie przypadków (case study) oraz pisemne zaliczenie
Efekt 4 - weryfikacja nastąpi poprzez przygotowanie przypadków (case study) oraz pisemne zaliczenie
Efekt 5 - weryfikacja nastąpi poprzez przygotowanie prezentacji oraz pisemne zaliczenie
Efekt 6 - weryfikacja nastąpi poprzez przygotowanie przypadków (case study) oraz pisemne zaliczenie

Końcowe zaliczenie pisemne (60%), przygotowanie case study (ćwiczenia) (30%) oraz przygotowanie prezentacji (10%)
Wymagania wstępne
brak wymagań
Treści kształcenia z podziałem na formy
Wykład (30 godz.):
1. Realizacja transakcji międzynarodowej i zagranicznej na poziomie
makroekonomicznym:
? charakterystyka transakcji międzynarodowej i zagranicznej (formy handlu
zagranicznego, pośrednicy, rodzaje rynków, sposoby nawiązywania kontaktów
handlowych),
? wpływ czynników makroekonomicznych na wymianę międzynarodową (stopa
procentowa, inflacja, kurs walutowy, podatki i polityka budżetowa),
? bilans płatniczy kraju,
? instytucje wspierające handel zagraniczny.
2. Realizacja transakcji międzynarodowej i zagranicznej na poziomie przedsiębiorstwa:
? znaczenie Incoterms 2010 dla precyzowania warunków dostawy,
? charakterystyka uwarunkowanych i nieuwarunkowanych form płatności w handlu zagranicznym,
? znaczenie korespondencji handlowej (listów handlowych) dla wymiany handlowej,
? reguły prowadzenia negocjacji handlowych w wymianie międzynarodowej,
? określenie i precyzowanie warunków kontraktu handlowego,
? rodzaje stosowanych w handlu zagranicznym dokumentów.

Ćwiczenia (15 godz.):
3. Sposoby ograniczania ryzyka w handlu zagranicznym:
? rodzaje ryzyk w obrocie międzynarodowym i sposoby zabezpieczeń przed nimi,
? ubezpieczenie w handlu zagranicznym,
? arbitraż w handlu zagranicznym,
4. Pisania korespondencji handlowej (np. ofert) z wykorzystaniem wiedzy w zakresie:
? Określania warunków dostawy za pomocą formuł opisanych w Incoterms?2010,
? Określania warunków płatności,
? Precyzowania klauzul kontraktowych
5. Prowadzenia negocjacji handlowych na wybrane przez siebie zagadnienia.
6. Prowadzenia dokumentacji handlowej w zakresie transportu, ubezpieczenia,
magazynowania i składu, fakturowania itd.
Literatura podstawowa
1. Stępień B.: Handel zagraniczny, poradnik dla praktyków. PWE, Warszawa 2012.
2. Rymarczyk J. (pod red.): Handel zagraniczny. Organizacja i technika. PWE, Warszawa 2012.
3. Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca
1. Białecki K., Januszkiewicz W., Oręziak L.: Leksykon handlu zagranicznego. PWE, Warszawa 2007.
2. Hermanowski J.: Handel zagraniczny. Poradnik. Univers Konsulting ? Edukacja, Warszawa ? Zielona Góra 2004.
3. Kaczmarek T.T., Poradnik Eksportera, Specyficzne regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
4. RETT Ludwikowski R., Handel Miedzynarodowy wyd3., C.H. Beck, Warszawa 2012.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
30
Uwagi
Aktualizacja