Kod przedmiotu 13 15 0731 20
Liczba punktów ECTS 3
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Handel zagraniczny
Nazwa przedmiotu w języku polskim Handel zagraniczny
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Foreign Trade
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr Robert Stanisławski
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Aleksandra Makowska
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 15 0 45
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,50 0,50 0,00
Cel przedmiotu
 1. Przekazanie wiedzy na temat prowadzenia międzynarodowej działalności handlowej przez przedsiębiorstwa w kontekscie założeń logistycznych
 2. Przekazanie wiedzy z zakresu transakcji występujących w handlu, zasad poszukiwania i utrzymywania kontaktów z partnerami, technik realizacji transakcji wraz ze sposobami płatności występującymi w handlu.
 3. Zapoznanie studentów ze znaczeniem polityki makroekonomicznej państwa i jej wpływu na rozwój handlu i decyzji podejmowanych w ramach przedsiębiorstw
Efekty kształcenia
 1. Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił zdefiniować podstawowe pojęcia związane z handlem zagranicznym
 2. Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił wykorzystywać Incoterms dla określania warunków dostawy.
 3. Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił opisywać i stosować dokumentację wykorzystywaną w handlu zagranicznym
 4. Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił stosować techniki negocjacyjne wykorzystywane w handlu zagranicznym
 5. Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił analizować sytuacje makroekonomiczna wpływającą na decyzje przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.
 6. Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił stosować i formułować warunki kontraktowe w wymianie towarowej
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Efekt 1 - weryfikacja nastąpi poprzez pisemne zaliczenie
Efekt 2 - weryfikacja nastąpi poprzez przygotowanie przypadków (case study)
Efekt 3 - weryfikacja nastąpi poprzez przygotowanie przypadków (case study) oraz pisemne zaliczenie
Efekt 4 - weryfikacja nastąpi poprzez przygotowanie przypadków (case study) oraz pisemne zaliczenie
Efekt 5 - weryfikacja nastąpi poprzez przygotowanie prezentacji oraz pisemne zaliczenie
Efekt 6 - weryfikacja nastąpi poprzez przygotowanie przypadków (case study) oraz pisemne zaliczenie

Końcowe zaliczenie pisemne (70%), przygotowanie case study (ćwiczenia) (20%) oraz przygotowanie prezentacji (10%)
Wymagania wstępne
brak wymagań
Treści kształcenia z podziałem na formy
Wykład:
1.Incoterms - zasady określania warunków dostawy w hZ nym:
2.Charakterystyka uwarunkowanych i nieuwarunkowanych form płatności w handlu zagranicznym,
3.Znaczenie korespondencji handlowej (listów handlowych) dla wymiany handlowej,
4.Reguły prowadzenia negocjacji handlowych w wymianie międzynarodowej,
5.Określenie i precyzowanie warunków kontraktu handlowego,
6.Rodzaje stosowanych w handlu zagranicznym dokumentów.

Ćwiczenia:
1.Sposoby ograniczania ryzyka w handlu zagranicznym:
2.Rodzaje ryzyk w obrocie międzynarodowym i sposoby zabezpieczeń przed nimi,
3.Ubezpieczenie w handlu zagranicznym,
4.Arbitraż w handlu zagranicznym,
5.Pisania korespondencji handlowej (np. ofert) z precyzowaniem klauzul kontraktowych. 
6.Prowadzenia negocjacji handlowych na wybrane przez siebie zagadnienia.
7.Wpływ czynników makroekonomicznych na wyminę handlową.
8.Bilans płatniczy kraju.
9.Instytucje wspierające handel zagraniczny.
10.Transport i spedycja w handlu zagranicznym.
11.Formy handlu zagranicznego (Rynki zorganizowane, pośrednicy w handlu zagranicznym, obrót uszlachetniający i reparacyjny, rodzaje transakcji w handlu zagranicznym, formy finansowania i prowadzenia działalności: franchising, leasing, forfaiting, factoring). 
Literatura podstawowa
 1. Stępień B.: Handel zagraniczny, poradnik dla praktyków. PWE, Warszawa 2012.
 2. Rymarczyk J. (pod red.): Handel zagraniczny. Organizacja i technika. PWE, Warszawa 2012.
 3. Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca
 1. Białecki K., Januszkiewicz W., Oręziak L.: Leksykon handlu zagranicznego. PWE, Warszawa 2007.
 2. Hermanowski J.: Handel zagraniczny. Poradnik. Univers Konsulting ? Edukacja, Warszawa ? Zielona Góra 2004.
 3. Kaczmarek T.T., Poradnik Eksportera, Specyficzne regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
 4. RETT Ludwikowski R., Handel Miedzynarodowy wyd3., C.H. Beck, Warszawa 2012.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
30
Uwagi
Aktualizacja