Nazwa przedmiotu Roboty medyczne i montażowe
Kod przedmiotu 01 28 0315 01
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia II stopnia
Rok studiów 1
Semestr studiów 1
Liczba przyznanych punktów ECTS 3
Nazwisko wykładowcy/wykładowców prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
Cele przedmiotu
 1. Zapoznanie studentów z medycznymi zastosowaniami robotów, ich budową, wymaganiami dotyczącymi sprzętu medycznego
 2. Zapoznanie z podstawowymi problemami montażu automatycznego oraz przykładami rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń do automatycznego manipulowania przedmiotami.
Efekty kształcenia przedmiotu
 1. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: 1. Opisywać istniejące zastosowania robotów medycznych i ich przykłady (AR2A_W15)
 2. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: 2. Analizować zależności pomiędzy wymaganiami i konstrukcją sprzętu medycznego (AR2A_W15)
 3. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: 3. Opisywać istniejące metody automatycznego montażu i stosowane w nich urządzenia(AR2A_W15)
 4. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: 4. Opisywać tendencje rozwoju robotyki medycznej i montażu zautomatyzowanego(AR2A_W15)
 5. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: 5. Obsługiwać systemy telemanipulacyjne (AR2A_U25)
 6. Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: 6. Dobierać i projektować podzespoły do budowy stanowiska automatycznego montażu (AR2A_U25)
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień związanych z robotami, podajnikami i manipulatorami oraz konstrukcji przyrządów i uchwytów.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
Przegląd zastosowań robotów w medycynie
budowa robota Zeus, da Vinci, RobIn Heart
Proces konstruowania robota medycznego
Ograniczenia dotyczące sprzętu medycznego 
Kierunki rozwoju robotyki w medycynie
Robotyka w montażu maszyn i urządzeń, wprowadzenie.
Technologiczność konstrukcji wyrobu do automatycznego montażu, kształt elementów, fazy naprowadzające, prowadnice bazowe, unifikacja.
Konstrukcja wyrobu z punktu widzenia automatycznego montażu, wymagania ze względu na kierunek podawania elementów składowych i dostępu do miejsc montażu, bazowanie, technologiczność łączenia elementów wyrobu.
Przyrządy, narzędzia i uchwyty montażowe, urządzenia do przemieszczania części na stanowisko montażowe.
Sposoby połączeń w automatycznym montażu połączenia na powierzchniach cylindrycznych z luzem i wciskiem.
Połączenia cylindryczne cieplne, montaż połączeń stożkowych i gwintowych oraz nitowych.
Automatyczne spawanie i klejenie.
Proces technologicznego, automatycznego montażu, realność wprowadzenia automatyzacji, dane wyjściowe, metodyka postępowania.
Wybór typu automatycznego urządzenia montażowego, określenie zakresu operacji montażowych, opracowanie zadań technologicznych dla specjalnych urządzeń montażowych, konstrukcja specjalnego urządzenia montażowego.
Urządzenia do montażu automatycznego, automatyzacja prac montażowych, charakterystyka urządzeń montażowych, wytyczne do projektowania automatów montażowych.-3 godz.
Jednopozycyjne półautomaty i automatyczne linie montażowe, wielopozycyjne półautomaty i automaty montażowe, półautomatyczne i automatyczne linie montażowe, roboty przemysłowe montażowe- 3 godz.
LABORATORIUM
Budowa i zasada działania robota RobIn Heart (5h) 
PROJEKT
Dobór podzespołów i projekt niezbędnych elementów do budowy stanowiska automatycznego montażu dla podanego zadania
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
 1. Kwapisz L.,Majewski R.: Robotyka w wytwarzaniu i montażu maszyn. Wydawnictwa PŁ.Łódź 1992.
 2. Leszek Podsędkowski;Roboty Medyczne; WNT 2010

Literatura uzupełniająca:
 1. Brak wymagań./No requirements.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 10 15 40
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
efekty 1,2,3,4 - kolokwium
efekty 5, - ocena pracy i sprawozdania z laboratoriów
efekty 6, - ocena z projektów

Kolokwium (50%), zaliczenie laboratoriów (20%) i projektu (30%)
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy