Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością
Kod przedmiotu 01 28 0302 02
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia II stopnia
Rok studiów 1
Semestr studiów 1
Liczba przyznanych punktów ECTS 3
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Jakub Świerczyński
Cele przedmiotu
 1. 1. Przedstawienie podstawowych pojęć, zasad i metod stosowanych w zarządzaniu jakością;
 2. 2. Zapoznanie studentów z typowym procesem opracowywania i wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym;
 3. 3. Zapoznanie studentów z działaniami zapewniającymi właściwe funkcjonowanie systemów zarządzania jakością.
Efekty kształcenia przedmiotu
 1. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: 1. Opisywać i wyjaśniać zasady i metody stosowane w zarządzaniu jakością (M2A_W16);
 2. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: 2. Interpretować wymagania i zalecenia norm ISO s. 9000 (M2A_W16);
 3. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: 3. Projektować procesy opracowywania i wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z normami ISO 9000 w przedsiębiorstwach przemysłowych (M2A_W16; M2A_U21);
 4. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: 4. Opracowywać (tworzyć) typowe dokumenty systemowe (Księga Jakości, procedury, instrukcje) (M2A_W16; M2A_U21; M2A_K03);
 5. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: 5. Opisywać i wyjaśniać metody badania i oceny poprawności funkcjonowania systemów zarządzania jakością (audity) (M2A_W16);
 6. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: 6. Opisywać i wyjaśniać istotę i możliwości podstawowych metod analizy kosztów jakości (M2A_W16);
 7. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: 7. Planować (projektować) działania korygujące i zapobiegawcze (M2A_W16; M2A_U21);
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych działań i procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.
Znajomość typowych struktur organizacyjnych przedsiębiorstw oraz funkcji pełnionych przez poszczególne komórki organizacyjne.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
1. Wprowadzenie w problematykę jakości wyrobów i usług: definicje i interpretacje podsta-wowych pojęć z dziedziny jakości, mechanizmy zapewnienia właściwej jakości wyrobów i usług, istota współczesnych systemów zarządzania jakością, zasady zarządzania jakością;
2. Koszty jakości: definicja, klasyfikacja, ewidencja; analiza, optymalizacja;
3. Normalizacja w dziedzinie jakości: normy ISO s.9000 – pakiet podstawowy i normy wspomagające; funkcje poszczególnych norm; inne normy związane z jakością; interpretacja wymagań normy ISO 9001:2000; 
4. Systemy zarządzania jakością: opracowywanie i wdrażanie;
5. Dokumentowanie systemów zarządzania jakością: wymagane cechy dokumentacji syste-mu, rodzaje i struktura dokumentów, wytyczne dotyczące redagowania poszczególnych dokumentów (księgi jakości, procedur, instrukcji);
6. Badanie skuteczności i efektywności działania systemów zarządzania jakością oraz ich doskonalenie: audity; działania korygujące i zapobiegawcze;
7. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) - podstawowe zasady, metody i techniki;
8. Certyfikacja systemów i wyrobów: istota certyfikacji, rodzaje certyfikacji; organizacja systemu badań i certyfikacji w Polsce, typowy przebieg procesu certyfikacji; korzyści i obo-wiązki wynikające z posiadania certyfikatu;
   
ĆWICZENIA AUDYTORYJNE
Zajęcia prowadzone w ramach ćwiczeń mają charakter seminaryjno-projektowy. Składają się na nie następujące rodzaje aktywności:
- dyskusja wstępna dotycząca podstawowych aspektów realizowanych projektów (grupa);
- wykonanie projektów i ich prezentacja w formie multimedialnej (dwuosobowe zespoły);
- dyskusja nad zaprezentowanymi projektami (grupa);
- wykonanie końcowej, podlegającej ocenie, wersji projektów (zespoły);
Tematyka ćwiczeń:
1. Projekt struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem służb zarządzania jakością;
2. Procedura dotycząca dokumentowania systemu zarządzania jakością;
3. Procedura dotycząca zakupów;
4. Procedura dotycząca nadzorowania dokumentów systemu zarządzania jakością;
5. Procedura dotycząca nadzoru nad wyrobem niezgodnym;
6. Procedura dotycząca auditu wewnętrznego;
7. Procedura dotycząca działań korygujących;
8. Procedura dotycząca postępowania z wyposażeniem do kontroli i badań;
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
 1. 1. Normy PN-EN ISO s.9000 ? (PN-EN ISO 9000, PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 9004, PN-EN ISO 19011);
 2. 2. A.Hamrol, W.Mantura ? ?Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka?, wyd. PWN, W-wa 2009r;
 3. 3. Józef Zawada ?Systemy zarządzania jakością. Zagadnienia wybrane?; preskrypt, Łódź 2011;
 4. 4. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (wraz z późniejszymi zmianami);

Literatura uzupełniająca:
 1. 1. Ziółkowski Stanisław Systemy zarządzania jakością...", WNT, Warszawa 2007;
 2. 2. Poradnik Komitetu ISO/TC 176 "ISO 9001 dla małych firm. Metody postępowania", PKN, Warszawa, 2003r
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
20 20 40
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
brak

Ocena uzyskana przez studenta zależy od średniej arytmetycznej ocen cząstkowych za wiadomości teoretyczne i wykonany projekt. Średnią tą oblicza się tylko w przypadku, gdy obie oceny cząstkowe są pozytywne
Ocena za wiadomości teoretyczne jest uzależniona od stosunku ilości poprawnych informacji poda-nych przez studenta do ilości informacji oczekiwanych (np. w przypadku testu od ilości zdobytych punktów odniesionej do ilości możliwych do zdobycia punktów). Wymagane wartości tego stosunku wynoszą:
- na ocenę 3 (trzy) – minimum 60%
- na ocenę 4 (cztery) minimum 80%;
- na ocenę 5 (pięć) – minimum 95%
Ocena za wykonany projekt jest oceną kompleksową obejmującą następujące aspekty:
- oryginalność proponowanych rozwiązań;
- poprawność proponowanych rozwiązań;
- zgodność projektu z pozostałymi projektami grupy;
- poprawność formalną i estetykę;
- jakość prezentacji projektu
Wymagania dla ocen zaliczających przedmiot „Systemy zapewnienia jakości” zestawiono w poniższej tabeli

Średnia ocen cząstkowych	Ocena zaliczająca przedmiot
   3,00 – 3,30                  3,0
   3,30 – 3,70                  3,5
   3,70 – 4,10                  4,0
   4,10 – 4,40                  4,5
    pow. 4,40                   5,0
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy