Nazwa przedmiotu Rapid Prototyping (Szybkie prototypowanie)
Kod przedmiotu 01 28 0309 01
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia II stopnia
Rok studiów 2
Semestr studiów 3
Liczba przyznanych punktów ECTS 4
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Piotr Zgórniak
Cele przedmiotu
 1. Zapoznanie studentów z technologiami szybkiego prototypowania oraz inżynierii odwrotnej.
Efekty kształcenia przedmiotu
 1. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi porozumiewać się przy użyciu technik multimedialnych i rysunku technicznego w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim (M2A_U04, IP2A_U02).
 2. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi klasyfikować i dobierać określone techniki szybkiego prototypowania i inżynierii odwrotnej do konkretnych zadań technicznych (M2A_W04, M2A_U05).
 3. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi używać zdobytą szczegółową wiedzę z zakresu wybranych zaawansowanych technik wytwarzania oraz metod weryfikujących poprawność wykonania prototypów (M2A_U01).
 4. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi wykorzystywać podstawowe techniki stosowane przy projektowaniu (CAx), szczególnie w technikach inżynierii odwrotnej, oraz zna sposoby wykorzystania danych do programowania i sterowania złożonych urządzeń technicznych (M2A_W14).
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Brak
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
Wykład:
1. Etapy procesu przygotowania nowego produktu do produkcji
2. Istota technologii modelowania przyrostowego "Rapid Prototyping" oraz omówienie głównych różnic między technologiami RP a technologiami konwencjonalnymi.
3.Technologia (SLA) - Stereolitografia,
4.Technologia (SLS) - Selektywne Spiekanie Laserowe,
5. Technologia (FDM) - Wytłoczne osadzanie stopionego materiału,
6. Technologia (BMP) - Wytwarzanie strumieniem balistycznych kropli materiału,
7. Technologia (3DP) - Scalanie proszku strumieniem kropli spoiwa,
8. Technologia (MJM) - Modelowanie wielostrumieniowe
9. Technologia (LOM) - Metoda obiektów laminowanych
10. Urządzenia pracujące według systemu MPC-( ang. Metal Part Casting),
11. Przygotowanie danych wejściowych dla systemów rapid prototyping,
12. Porównanie poszczególnych technologii Rapid Prototyping pod względem szybkości procesu, jakości prototypów uwzględniających topografię powierzchni oraz dokładności wymiarowej, kosztu zakupów poszczególnych systemów wytwórczych RP, możliwości zastosowania określonego materiału konstrukcyjnego itp.
13. Główne obszary zastosowań technologii RP. Przykłady realizacji projektów z wielu dziedzintj: sztuka, medycyna, motoryzacja,chemia molekularna, wirtualne modele medyczne oraz wzory wykorzystywane w operacjach wykonane w technologiach RP.
14. Istota technologii inżynierii odwrotnej oraz obszary jej zastosowań.Podanie kilku przykładów urządzeń skanujących i zwrócenie uwagi na takie zagadnienia jak: dokładność odwzorowania skanowanych modeli, ergonomię użycia, istniejące rozwiązania konstrukcyjne skanerów 3D,
15.Technologie wykorzystujące modele z technologii RP oraz modele wykonywane w technologiach konwencjonalnych do wykonywania narzędzi. Przykłady realizacji określonych rozwiązań.

Laboratorium:
1. Zajęcia organizacyjne – przepisy BHP - (1h)	
2. Pomiary dotykowe z zastosowaniem program PowerInspect – ramie pomiarowe CimCore - (2x2h)
3. Skanowanie 3D z wykorzystaniem przystawki laserowej Perceptron V4i - (2h)
4. Obróbka danych ze skanera 3D z wykorzystaniem programu Geomagic Studio - (2h)
5. Wykonanie prototypu w technologii wydruku 3D na drukarce ZPrinter 310 Plus - (2x2h)
6. Ocena i omówienie wykonanych prac - (2h)
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
 1. Chlebus Edward,"Innowacyjne Technologie Rapid Prototyping - Rapid Tooling w rozwoju produktu", Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2003
 2. Informacje umieszczone na stronach internetowych firm ZCorporation, 3DSystem, Objet, Stratasys ,Dimension
 3. ZPrinter 310 User Manual
 4. 09539 ZD5 Powder Recycling Station User Manual
 5. Karpiński Tadeusz; "Inżynieria Produkcji", WNT Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:
 1. Printing the future. The 3d Printing and Rapid Prototyping Source Book; Second Edition by Ed Grenda; Castle Island Co. 2008
 2. Wohlers Report 2007; Rapid Prototyping & Tooling State of the Industry; Annual Worldwide Progress Report,Terry T. Wohlers; Wohlers Associates, Inc.; May, 2007
 3. Ali k Kamrani, Emad Abouel Nasr, "Rapid Prototyping; theory and practise", New York: Springer, 2006.
 4. Rapid Prototyping: Principles and Applications, Rafiq I. Noorani; Wiley; Oct., 2005
 5. User Guide to Rapid Prototyping,Todd Grimm; Society of Manufacturing Engineers; February, 2004;
 6. Rapid Prototyping: Principles and Applications (2nd Edition).Chua Chee Kai, Leong Kah Fai, Lim Chu-Sing; World Scientific Pub Co; (book and CDROM);March, 2003;
 7. Rapid Prototyping, Tooling, and Manufacturing. A.E.W Rennie, D.M. Jacobson, C.E. Bocking; Professional Engineering Publishing; Jun.,2002;
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
20 10 30
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Efekt (1): Ocena wykonania prezentacji multimedialnej na zadany temat związany z tematyką wykładu.
Efekty (2,3,4): Ocena z egzaminu w formie ustnej i/lub pisemnej.
Efekty (1,4): Ocena raportów z zajęć laboratoryjnych.

Wykład 50% oceny końcowej. Zajęcia laboratoryjne 50% oceny końcowej.
Język prowadzenia zajęć angielski
Praktyki nie dotyczy