Kod przedmiotu 07 68 2540 20
Liczba punktów ECTS 2
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Web Services Programming 
Nazwa przedmiotu w języku polskim Web Services Programming (Programowanie serwisów internetowych)
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Web Services Programming 
Język prowadzenia zajęć angielski
Poziom studiów studia drugiego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Piotr Lipiński
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Krzysztof Lichy
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 0 30
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00
Cel przedmiotu
 1. Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności pisania programów sieciowych z wykorzystaniem różnych technologii sieciowych
Efekty kształcenia
 1. Wyjaśniać działanie klientów i serwerów napisanych w różnych technologiach sieciowych
 2. Tworzyć, projektować, pisać, rozwijać, wdrażać i testować aplikacje sieciowe
 3. Uzasadniać wybór technologii sieciowych
 4. Kategoryzować stosowane technologie
 5. Reagować na typowe i nietypowe zachowania aplikacji sieciowych
 6. Kopiować fragmenty znanych rozwiązań do własnych projektów
 7. Adaptować napisane przez siebie oprogramowanie do nowych warunków
 8. odpowiadać na zadane pytania dotyczące zastosowanych rozwiązań
 9. Wyjaśniać wybór technologii
 10. Proponować rozwiązania sieciowe spełniające określone kryteria
Metody weryfikacji efektów kształcenia
efekty z obszaru wiedzy, za pomocą sprawdzianu pisemnego,
wszystkie efekty są weryfikowane w wyniku oceny lsprawozdania z laboratorium, dyskusji i oceny ciągłej pracy w laboratorium

egzamin pisemny, odpowiedź ustna, prezentacja programu, modyfikacja programu w trakcie zajęć w zakresie określonym przez prowadzącego
Wymagania wstępne
zaliczony przedmiot Podstawy Sieci Komputerowych lub pokrewny
Treści kształcenia z podziałem na formy
Wykład: Omówienie podstawowych protokołów, bibliotek sieciowych, struktur danych używanych w programowaniu sieciowym. Instrukcje wykorzystywane do nawiązywania połączeń i transmisji danych, stany połączeń. Tryby pracy gniazda, modele gniazd. Zdalne wywoływanie metod, serwisy webowe. Omówienie przykładowych programów
LaboratoriumStudenci poznają praktyczne aspekty wykonania aplikacji klienckich i serwerów sieciowych. Aplikacje są wykonywane w zespołach dwuosobowych. Przez cały semestr każdy zespół wykonuje projekty które mają taką samą funkcjonalność ale wykonane są przy użyciu różnych technologii. Szczególny nacisk położono na zagadnienia transmisji danych między klientem i serwerem. Obok wartości technicznej projektów oceniana jest zdolność zespołu do organizacji i podziału pracy, warianowe przygotowanie rozwiązań, terminowość i ekonomiczny aspekt wykonania realnego projektu. 
E-learning: W ramach e-learningu słuchacze otrzymują dostęp do zagadnień teoretycznych oraz przykładowych programów ułatwiających przyswojenie wymaganego materiału. Przez stonę e-learningową słuchacze otrzymują także dostęp do przykładowych testów.
Literatura podstawowa
 1. Sławomi Orłowski, C# Tworzenie aplikacji sieciowych, Helion 2007Anthony Jones, Jim Ohlund, Programowanie sieciowe Windows, Microsoft PressRichard Stevens, Unix Programowanie Usług Sieciowych, WNT Warszawa
Literatura uzupełniająca
 1. Andrew S. Tanenbaum: Sieci komputerowe.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
6
Uwagi
Aktualizacja