Kod przedmiotu 07 68 2510 20
Liczba punktów ECTS 4
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
3D Computer Graphics
Nazwa przedmiotu w języku polskim 3D Computer Graphics ( Trójwymiarowa grafika komputerowa )
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
3D Computer Graphics
Język prowadzenia zajęć angielski
Poziom studiów studia drugiego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Piotr Napieralski
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Krzysztof Guzek, dr hab. inż. Piotr Napieralski
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 30 0 60
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu
 1. Zapoznanie studentów z trójwymiarową grafiką komputerową, w tym modelowaniem i animacją
Efekty kształcenia
 1. Student potrafi przywołać i wytłumaczyć algorytmy i techniki modelowania komputerowego
 2. Student potrafi wyjaśnić działanie programów do modelowania i animacji komputerowej
 3. Student potrafi wymienić metody modelowania komputerowego
 4. Student potrafi wykonać animację z użyciem podstawowych technik animacyjnych
Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. Egzamin pisemny sprawdza czy Student:
- potrafił zidentyfikować i scharakteryzować nowoczesne techniki obliczeniowe pozwalające wytworzyć nowy poziom obrazów i przedstawień wizualnych dla nowoczesnych urządzeń
- rozumie teoretyczne aspekty projektowania interfejsu dla nowoczesnych urządzeń
- projektuje i tworzy proste trójwymiarowe interaktywne aplikacje

2. Zadanie rozwiązywane samodzielnie przy komputerze pozwala zweryfikować czy Student:
- projektuje i tworzy proste trójwymiarowe interaktywne aplikacje dla nowoczesnych urządzeń

3. Rozmowa ze Studentem podczas zaliczenia projektu pozwala na sprawdzenie czy:
- potrafił zidentyfikować i scharakteryzować nowoczesne techniki obliczeniowe pozwalające wytworzyć nowy poziom obrazów i przedstawień wizualnych dla nowoczesnych urządzeń
- rozumie teoretyczne aspekty projektowania interfejsu dla nowoczesnych urządzeń
- projektuje i tworzy proste trójwymiarowe interaktywne aplikacje

1. Egzamin pisemny sprawdza czy Student:
- klasyfikuje metody modelowania obiektów 3d.
- potrafi omówić działanie popularnych programów do edycji grafiki 3d
2. Zadanie rozwiązywane samodzielnie przy komputerze pozwala na sprawdzenie czy:
- potrafi zapropnować odpowiednią metodę modelowania i animacji ze względu na
przeznaczenie końcowego renderingu.
- potrafi samodzielnie tworzyć modele obiektów 3d.
- jest w stanie wykonywać
Wymagania wstępne
brak wymagań
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD
Modelowanie siatkowe, zniekształcenia siatki, modyfikatory, algorytmy kinematyki
odwrotnej, algorytmy przekształceń w przestrzeni 3D, system reaktor
   

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Najważniejsze metody animacji: konfiguracja czasu animacji, tworzenie animacji metodą
kluczową, okno Track View, praca z kontrolerami animacji, zaawansowane techniki
sterowania przebiegiem animacji, tworzenie hierarchii obiektów, zastosowanie kinematyki
odwrotnej, odkształcanie siatek opartych na szkielecie, wykorzystanie pól sił. Moduł
Reaktor, zastosowanie reaktora przy uzyskiwaniu efektów fizycznych
Literatura podstawowa
 1. 1. Fundamentals of Computer Graphics by Peter Shirley, Michael Ashikhmin and Steve Marschner (Hardcover - Jul 21, 2009)
 2. 2.Computer Graphics: Principles and Practice in C (2nd Edition) by James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner and John F. Hughes (Hardcover - Aug 14, 1995)
Literatura uzupełniająca
 1. 1. 3D Computer Graphics (3rd Edition) by Alan Watt (Hardcover - Dec 16, 1999)
 2. 2. Computer Animation, Second Edition: Algorithms and Techniques (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics) by Rick Parent (Hardcover - Oct 11, 2007)
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
60
Uwagi
Aktualizacja