Kod przedmiotu 07 68 1020 20
Liczba punktów ECTS 4
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Multimedia Databases
Nazwa przedmiotu w języku polskim Multimedia Databases (Multimedialne bazy danych)
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Multimedia Databases
Język prowadzenia zajęć angielski
Poziom studiów studia drugiego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Agnieszka Wosiak
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Agnieszka Wosiak
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 30 0 60
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu
 1. Zdobycie wiedzy związanej z zagadnieniami dotyczącymi architektury, metod przechowywania i dostępu do treści w multimedialnych bazach danych
 2. Pozyskanie umiejętności definiowania, modyfikacji i przeszukiwania baz danych multimedialnych
Efekty kształcenia
 1. Student, który zaliczył przedmiot potrafi wyjaśniać różnice miedzy tradycyjnym modelem relacyjnych baz danych a multimedialną bazą danych
 2. Student, który zaliczył przedmiot potrafi przedstawiać charakterystykę treści multimedialnych
 3. Student, który zaliczył przedmiot potrafi budować schemat dla multimedialnej bazy danych
 4. Student, który zaliczył przedmiot potrafi adaptować rozwiązania prototypowe w ramach własnych schematów
Metody weryfikacji efektów kształcenia
dyskusja (efekty 1., 2., 3. i 4.) 
kolokwium (efekty 1. i 2.)
projekt (efekty 3. i 4.)
sprawozdanie (efekty 3. i 4.)

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium wykładowego i zajęć laboratoryjnych.
Wymagania wstępne
Podstawy baz danych
Podstawy programowania
Treści kształcenia z podziałem na formy
Wykład
1. Podstawowe założenia multimedialnych baz danych.
2. Różnice w architekturze i funkcjonalności w stosunku do tradycyjnego modelu relacyjnej bazy danych.
3. Problematyka zarządzania treścią i modele danych w multimedialnych bazach danych.
4. Charakterystyka treści multimedialnych: obraz, dźwięk, wideo. Cechy fizyczne.
5. Metody opisu danych multimedialnych, rodzaje metadanych.
6. Przetwarzanie zapytań i wyszukiwanie danych.
7. Eksploracja danych multimedialnych, klasyfikacja i grupowanie, metody konstrukcji sygnatury, przestrzeń cech. Rodzaje cech dla poszczególnych typów multimediów.
8. Interakcja z użytkownikiem. Sposoby formułowania zapytań, prezentacja wyników wyszukiwania.
9. Rozwiązania prototypowe i standardy wspierające zarządzanie treścią w multimedialnych bazach danych, standard SQL/MM, MPEG-7
10. Istniejące systemy bazodanowe oferujące funkcjonalność w zakresie przechowywania i zarządzania danymi multimedialnymi.
Laboratorium
1. Opanowanie obsługi Oracle Multimedia w zakresie tworzenia, modyfikacji i przeszukiwania baz danych multimedialnych.
2. Implementacja metod ekstrakcji cech i klasyfikacji obrazów w celu stworzenia systemu umożliwiającego użytkownikowi przeszukiwanie kolekcji obrazów w oparciu o ich treść.
Literatura podstawowa
 1. Calistru C.: Data Organization and Search in Multimedia Databases, VDM Verlag
 2. Dacheng Tao, Dong Xu, Xuelong Li: Semantic Mining Technologies for Multimedia Databases, Idea Group Publishing
 3. Troncy R., Huet B., Schenk S.(eds): Multimedia Semantics: Metadata, Analysis and Interaction, Wiley-Blackwell
 4. Kosch H.: Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21, Auerbach Publications 2004
Literatura uzupełniająca
 1. Oracle Multimedia Reference 11g Release 2 (11.2) E10776-02, 2010
 2. Oracle Multimedia User's Guide 11g Release 2 (11.2) E10777-02 2010
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
56
Uwagi
Aktualizacja