Kod przedmiotu 13 15 0540 20
Liczba punktów ECTS 3
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Koszty logistyczne
Nazwa przedmiotu w języku polskim Koszty logistyczne
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Logistics Costs
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr Anita Fajczak-Kowalska
Realizatorzy przedmiotu
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 15 30 0 45
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu
 1. Przygotowanie studentów do badania efektywności systemów logistycznych
 2. Zapoznanie studentów z kosztami występującymi w łańcuchu logistycznym
 3. Zaznajomienie studentów z komputerowymi systemami rozliczania kosztów
Efekty kształcenia
 1. Student, który zaliczył przedmiot potrafi:
 2. Definiować efektywność procesów transportowych
 3. Definiować efektywność procesów magazynowych
 4. Opisywać efektywność systemów logistycznych
 5. Prezentować czynniki kształtujące koszty logistyczne
 6. Prezentować przekroje strukturalne kosztów logistycznych
 7. Dyskutować na temat kosztów (redukcji) w łańcuchu logistycznym
Metody weryfikacji efektów kształcenia
1.Definiować efektywność procesów transportowych - egzamin
2.Definiować efektywność procesów magazynowych - egzamin
3.Opisywać efektywność systemów logistycznych - projekt
4.Prezentować czynniki kształtujące koszty logistyczne- projekt
5.Prezentować przekroje strukturalne kosztów logistycznych - projekt
6.Dyskutować na temat kosztów (redukcji) w łańcuchu logistycznym - aktywność

Egzamin pisemny 50%, projekt 40%, aktywność na zajęciach 10%
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu podstaw logistyki
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD
1.Formuły badania efektywności systemów logistycznych
2.Wskaźniki pomiaru efektywności systemu logistycznego
3.Badanie efektywności procesów transportowych
4.Badanie efektywności procesów magazynowania
LABORATORIUM
1.Koszty w systemach logistycznych
2.Pojęcie, zakres i rodzaje kosztów logistyki
3.Czynniki kształtowania kosztów logistyki
4.Pojęcie kosztów procesów logistycznych
5.Przekroje strukturalne kosztów logistyki
6.Koszty fizycznych przepływów materiałów
7.Koszty zapasów
8.Koszty procesów informacyjnych
9.Komputerowy system rozliczania kosztów
Literatura podstawowa
 1. Cz. Skowronek, Z. Saryusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012
 2. J. Twaróg, Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005
Literatura uzupełniająca
 1. M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
30
Uwagi
Aktualizacja