Kod przedmiotu 13 15 0420 20
Liczba punktów ECTS 4
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Logistyka dystrybucji
Nazwa przedmiotu w języku polskim Logistyka dystrybucji
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Distribution Logistics
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr Anita Fajczak-Kowalska
Realizatorzy przedmiotu dr Anita Fajczak-Kowalska
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 15 0 45
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu
 1. Przygotowanie studentów do zaprojektowania kanałów dystrybucji
 2. Zapoznanie studentów ze strukturami i strategiami w handlu
 3. Zaznajomienie studentów z elementami efektywnej obsługi klienta i zadaniem transportowym
Efekty kształcenia
 1. Student, który zaliczył przedmiot potrafi:
 2. Identyfikować kanały dystrybucji i transportu
 3. Zaprojektować kanały dystrybucji
 4. Analizować struktury i strategie w handlu
 5. Zarządzać magazynem i zapasami
 6. Wykorzystywać kanały dystrybucji w działalności różnych podmiotów gospodarczych
 7. Określić elementy efektywnej obsługi klienta oraz zadania transportowe
 8. Rozpoznawać towar w odniesieniu do logistyki dystrybucji
 9. Prezentować artykuły spożywcze i przemysłowe w ujęciu logistycznym
Metody weryfikacji efektów kształcenia
1.Identyfikuje kanały dystrybucji i transportu - test, egzamin pisemny	
2.Projektuje kanały dystrybucji	 - prezentacja				
3.Analizuje struktury i strategie w handlu - analiza przypadku, egzamin pisemny	
4.Zarządza magazynem i zapasami - egzamin pisemny	
5.Wykorzystuje kanały dystrybucji w działalności różnych podmiotów gospodarczych - test	
6. Określa elementy efektywnej obsługi klienta oraz zadania transportowe - egzamin pisemny			
7. Rrozpoznaje towar w odniesieniu do logistyki dystrybucji - odpowiedź ustna
8.Prezentuje artykuły spożywcze i przemysłowe w ujęciu logistycznym - odpowiedź ustna, aktywność na zajęciach

Test 20%, prezentacja 10%, analiza przypadku 10% , odpowiedź ustna 10%, egzamin pisemny 40%, aktywność na zajęciach 10%
Wymagania wstępne
wstęp do logistyki
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD
1.Pojęcie kanału dystrybucji. Rodzaje kanałów dystrybucji
2.Projektowanie i integracja kanałów dystrybucji
3.Kierowanie kanałem dystrybucji
4.Rozwiązywanie konfliktów w kanałach dystrybucji
5.Działalność hurtownika – organizacja pracy, rodzaje hurtowników, wspomaganie działalności pracy hurtownika
6.Dystrybucja detaliczna – zadania, rodzaje detalistów i charakterystyka
7.Dystrybucja masowa, franchisingowa, pozasklepowa
8.Tendencje rozwoju dystrybucji hurtowej, detalicznej, logistyki
9.Logistyka w dystrybucji – podstawowe pojęcia, zadania, transport
10.Zarządzanie magazynem i zapasami, zarządzanie łańcuchem dostaw
11.Charakterystyka środków transportu, ich podatność, koszty eksploatacyjne pojazdów
12.Organizowanie zadań transportowych oraz techniczne utrzymanie pojazdów
13.Dystrybucja i promocja usług transportowych. Cena usług w kanałach dystrybucji. Koszty jako element procesu decyzyjnego
14.Zachowanie się konsumentów na rynku usług transportowych, badania marketingowe w transporcie
15.Formy usług transportowych na rynku oraz efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw spedycyjnych

ĆWICZENIA

1.Organizacja kanałów dystrybucyjnych
2.Planowanie i realizacja zleceń w spedycji
3.Zarządzanie magazynem i zapasami
4.Zarządzanie łańcuchem dostaw
Literatura podstawowa
 1. Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemu dystrybucji, PWN, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca
 1. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE 2012
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
55
Uwagi
Aktualizacja