Kod przedmiotu 13 15 0350 20
Liczba punktów ECTS 3
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Sieci komputerowe i internet w logistyce
Nazwa przedmiotu w języku polskim Sieci komputerowe i internet w logistyce
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Computer Networks and Internet in Logistics
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Roman Krasiukianis
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Paweł Lipka
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 30 0 60
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,50 0,50 0,00
Cel przedmiotu
 1. Celem przedmiotu jest umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy w zakresie zasad działania współczesnych sieci komputerowych i Internetu, najważniejszych technologii sieciowych oraz możliwości ich praktycznego zastosowania. Szczególny nacisk położono na fundamentalne pojęcia i terminy związane z sieciami komputerowymi i Internetem, najważniejsze protokoły sieciowe architektury TCP/IP, a także rolę standaryzacji i modelu ISO/OSI.
Efekty kształcenia
 1. Student opisuje, jak działa komunikacja we współczesnych sieciach komputerowych i Internecie.
 2. Student opisuje działanie najważniejszych protokołów i usług udostępnianych w sieciach IP.
 3. Student porównuje ze sobą architektury ISO/OSI i TCP/IP.
 4. Student opisuje działanie podstawowych urządzeń stosowanych w sieciach komputerowych, takich jak przełączniki, rutery, bramy.
 5. Student wykorzystuje różne aplikacje do komunikacji w sieciach IP.
 6. Student rozwiązuje typowe problemy związane z korzystaniem z sieci IP.
 7. Student uzasadnia potrzebę konwergencji tradycyjnych sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji danych.
 8. Student wyjaśnia znaczenie jakości usługi (QoS) we współczesnych sieciach do transmisji głosu, wideo i danych.
 9. Student opisuje zagrożenia i powszechnie stosowane formy ataku na infrastrukturę i zasoby sieciowe.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Wyżej określone efekty kształcenia (EK) są weryfikowane za pomocą następujących metod:
EK1: test pisemny z pytaniami wielokrotnego wyboru i krótkimi odpowiedziami opisowymi
EK2: test pisemny z pytaniami wielokrotnego wyboru i krótkimi odpowiedziami opisowymi; ocena raportu z laboratorium
EK3: test pisemny z pytaniami wielokrotnego wyboru i krótkimi odpowiedziami opisowymi
EK4: test pisemny z pytaniami wielokrotnego wyboru i krótkimi odpowiedziami opisowymi; ocena raportu z laboratorium
EK5: ocena umiejętności praktycznych; ocena raportu z laboratorium
EK6: ocena umiejętności praktycznych; ocena raportu z laboratorium
EK7: test pisemny z pytaniami wielokrotnego wyboru i krótkimi odpowiedziami opisowymi
EK8: test pisemny z pytaniami wielokrotnego wyboru i krótkimi odpowiedziami opisowymi
EK9: test pisemny z pytaniami wielokrotnego wyboru i krótkimi odpowiedziami opisowymi

Zaliczenie. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z wykładu (50%) oraz laboratorium (50%).
Wymagania wstępne
Przed przystąpieniem do przedmiotu student powinien potrafić:
- obsługiwać komputer pracujący pod kontrolą popularnych systemów operacyjnych (Windows, Linux)
- wykorzystywać popularne programy użytkowe (przeglądarki internetowe, edytory tekstu)
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD
Wykład stanowi przegląd aktualnej problematyki z zakresu najważniejszych technologii sieci komputerowych i Internetu oraz określających je standardów, zapewnianych przez nie usług komunikacyjnych i ich zastosowań dla przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych. Przedstawia on zasadnicze koncepcje i podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych i intersieci, protokoły i architektury protokołów, omawiane w oparciu o systematyczne podejście zdefiniowane na gruncie modelu odniesienia ISO/OSI. W szczególności omawia architekturę TCP/IP i Internetu, protokoły IPv4 i IPv6, podstawy routingu, protokoły transportowe (TCP, UDP), a także dokonuje przeglądu protokołów warstwy aplikacji (HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, FTP, DHCP). Ponadto wykład przedstawia najważniejsze technologie sieci lokalnych (LAN), zarówno przewodowe (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet), jak i bezprzewodowe; architekturę sieci przełączanej LAN i hierarchiczny model projektowania sieci; koncepcję sieci konwergentnej, zaprojektowanej do przenoszenia głosu, wideo i danych, oraz rolę zapewnienia jakości usługi w sieciach (QoS). Wykład omawia także powszechnie występujące rodzaje zagrożeń związanych z eksploatacją sieci oraz typowe metody ataków pasywnych i aktywnych; przedstawia wybrane metody zapewnienia uwierzytelnienia, kontroli dostępu, poufności i integralności danych przy użyciu technik zarówno kryptografii symetrycznej, jak i kryptografii klucza publicznego (szyfrowanie, podpisy cyfrowe, certyfikaty klucza publicznego); opisuje także skrótowo rolę strategii bezpieczeństwa sieci oraz stosowanie rozwiązań strukturalnych i technologii zwiększających bezpieczeństwo, takich jak wirtualne sieci lokalne (VLAN), zapory sieciowe (firewall), wirtualne sieci prywatne (VPN).

LABORATORIUM
W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci: konfigurują parametry sieciowe na stacji roboczej, zarówno statycznie, jak i dynamicznie (DHCP); weryfikują łączność i oszacowują wydajność sieci przy użyciu prostych narzędzi diagnostycznych (ping, tracert); monitorują i analizują przychodzące i wychodzące połączenia sieciowe na stacji roboczej (netstat); obserwują przepływ informacji w Internecie przy użyciu programów wyznaczających trasę; przechwytują, filtrują i analizują ruch sieciowy przy użyciu analizatora protokołów (Wireshark), w szczególności: analizują ramki Ethernet, działanie ARP, IP i protokołów transportowych (TCP i UDP), komunikację klient-serwer dla różnych protokołów warstwy aplikacji (HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, FTP, SSH); projektują i implementują schemat adresacji bezklasowej dla danej sieci; odpytują serwery DNS przy użyciu takich narzędzi, jak dig, host, nslookup; konfigurują usługę poczty elektronicznej na stacji roboczej i zabezpieczają komunikację przy użyciu PGP oraz certyfikatów TLS/SSL.
Literatura podstawowa
 1. Tanenbaum, Andrew S.: Sieci komputerowe; Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
 2. Comer, Douglas E.: Sieci komputerowe i intersieci: aplikacje internetowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
 1. Stallings, William: Data and computer Communications, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2004.
 2. Comer, Douglas E.: Sieci komputerowe TCP/IP. Tom 1: Zasady, protokoły i architektura, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
30
Uwagi
Aktualizacja