Kod przedmiotu 13 15 0260 20
Liczba punktów ECTS 5
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Podstawy programowania
Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy programowania
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Fundamentals of Programming
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr Gabriela Omiecińska
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Maria Mikulska
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 30 0 60
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,40 0,60 0,00
Cel przedmiotu
  1. Zapoznanie z podstawami języka c++.
Efekty kształcenia
  1. znajomość instrukcji języka c++
  2. zastosowanie podstawowych typów danych
  3. definiowanie funkcji
  4. stosowanie poznanych algorytmów
  5. modyfikacja wcześniej napisanych programów
Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. kolokwium na laboratorium, praca na zajęciach
2. dyskusja na zajęciach,  
3. praca na zajęciach
4.egzamin

ocena końcowa składa się z dwóch kolokwów na laboratorium (50%) i egzaminu (50%)
Wymagania wstępne
Podstawy algorytmów
Treści kształcenia z podziałem na formy
Wykład
1. Podstawowe typy danych.
2. Instrukcje warunkowe if, if/else, switch, instrukcje pętli for, while do/while.
3. Przestrzeń nazw, zakres I czas trwania zmiennych. 
4. Tablice.
5. Wskaźniki.
6. Tablice znakowe.
7. Funkcje.
8. Operatory new i delete.
9. Struktury.
10. Pliki.
Laboratorium
1. Pisanie programów opartych na poznanych algorytmach.
2. Aktywny udział w zajęciach.
Literatura podstawowa
  1. Prata: Język C++ , Szkoła programowania, Robomatic, 2003
Literatura uzupełniająca
  1. S. Lippman, J. Lajoie: Podstawy języka C++, Wydawnictawa Naukowo_Techniczne, 2003,
  2. B. Stroustrup : Język C++, Wydawnictawa Naukowo_Techniczne, 2000
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
66
Uwagi
Aktualizacja