Kod przedmiotu 13 15 0190 20
Liczba punktów ECTS 3
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Podstawy algorytmów
Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy algorytmów
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Fundamentals of Algorithmics
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia pierwszego stopnia
Kierownik przedmiotu dr Gabriela Omiecińska
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Maria Mikulska
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 0 30
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 1,00 0,00
Cel przedmiotu
  1. zapoznanie studenta z podstawowymi strukturami danych, wybranymi algorytmami, wykształcenie umiejętności oceny efektywności stworzonego algorytmu
Efekty kształcenia
  1. wyjaśnić działania podstawowych algorytmów
  2. stosować tablice jedno i dwuwymiarowe w tworzonych algorytmach
  3. analizować efektywność stworzonego algorytmu
  4. stworzyć algorytm do wybranych zagadnień logistycznych
Metody weryfikacji efektów kształcenia
1. kolokwium na ćwiczeniach, praca na zajęciach
 2. dyskusja na zajęciach 
 3. kolokwium na ćwiczeniach, praca na zajęciach
 4. dyskusja na zajęciach 
 5. dyskusja

dwa kolokwia na ćwiczeniach
Wymagania wstępne
nie ma
Treści kształcenia z podziałem na formy
Ćwiczenia obejmują 30 godzin.
Zagadnienia omawiane na zajęciach:
1. systemy pozycyjne
2. sposoby zapisu algorytmów
3. algorytmy z warunkami
4. algorytmy iteracyjne
5. algorytmy wyszukujące i sortujące
6. wybrane metody numeryczne
7. wybrane problemy logistyczne
Literatura podstawowa
  1. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, Warszawa 2006, WNT
  2. P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Gliwice, 2003, Helion,
Literatura uzupełniająca
  1. N. Wirth, Algorytmy, struktury danych, Warszawa, 1999, WNT
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
45
Uwagi
Aktualizacja