Nazwa przedmiotu Podstawy mostownictwa
Kod przedmiotu 06 29 1275 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia II stopnia
Rok studiów 1
Semestr studiów 2
Liczba przyznanych punktów ECTS 4
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Tadeusz Wilczyński
dr inż. Tadeusz Wilczyński
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapewnienie zrozumienia przez studentów procesów występujących przy kształtowaniu mostów.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:
1. Wymienić rodzaje konstrukcji mostowych.
2. Zdefiniować charakterystyczne elementy mostu.
3. Dobrać wymiary mostu do przepływu wody.
4. Scharakteryzować metody budowy mostów.
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Konstrukcje betonowe 
Konstrukcje metalowe
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
1. Podstawowe wiadomości o konstrukcjach mostowych. Mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych, mury oporowe. Części budowli mostowych. Podstawowe wymiary mostów. Mosty drogowe, kolejowe. Skrajnia drogowa na i pod mostem. Skrajnia kolejowa, skrajnia ruchu pieszego. Kształtowanie mostów w ujęciu historycznym. Współczesne konstrukcje mostów stalowych i betonowych. Typowe i nietypowe rozwiązania. Konstrukcje przyszłościowe                              
2. Kształtowanie podpór obiektów mostowych. Podpory skrajne, podpory pośrednie. Posadowienie bezpośrednie, posadowienie na palach. Podpory wiotkie, podpory masywne. Schematy statyczne konstrukcji zależne od sposobu podparcia     
3. Obliczanie światła mostów i przepustów. Obliczenia hydrologiczne. Metody obliczeń miarodajnych przepływów z określonym prawdopodobieństwem występowania. Charakterystyka zlewni, pomiary hydrometryczne, obliczanie przepływów charakterystycznych                                               
4. Obliczenia hydrauliczne. Przepływ wody w korytach otwartych. Ruch krytyczny. Przepływ wody doliną niezabudowaną. Warunki przepływu po zabudowaniu doliny. Spiętrzenie wody i cofka. Wytyczne projektownia małych mostów i przepustów. Kształtowanie wypadu za wylotem przepustu lub małego mostu            
5. Obciążenia mostów. Stałe i ruchome. Podstawowe, dodatkowe, wyjątkowe. Drogowe  i kolejowe. Współczynniki dynamiczne                               
6. Obliczenia statyczne podpór mostowych. Zbieranie obciążeń działających na przyczółek. Parcie gruntu, reakcje z przęsła, siły hamowania taboru. Zbieranie obciążeń działających na podpory pośrednie. Ustalenie obciążeń na grunt        
7. Kształtowanie płytowych przęseł mostów betonowych, jedno- i wieloprzęsłowych. Proste w planie i złożone (skośne). Modele obliczeniowe, ruszt i płyta ortotropowa. Obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji żelbetowych i sprężonych.            

8. Kształtowanie przęseł mostów betonowych belkowych i skrzynkowych na podporach stałych i podwieszonych. Modele obliczeniowe. Zasady obliczeń statycznych. Zasady wymiarowania z uwzględnieniem technologii budowy.                  
9. Kształtowanie i wymiarowanie mostów łukowych.                                          
10. Kształtowanie mostów stalowych. Blachownice, kratownice, łuki. Mosty kolejowe  i mosty drogowe. Jazda górą i jazda dołem. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.                                                                  
11. Stalowe mosty skrzynkowe. Pomosty użebrowane. Zasady obliczeń statycznych i wymiarowania. Stalowe mosty wiszące i podwieszone.                 
12. Sposoby podparcia przęseł mostowych na podporach. Łożyska mostowe i metody ich obliczania. Dylatacje mostów.                                     
13. Wyposażenie mostów. Na przęsłach i podporach. Izolacje, chodniki, nawierzchnia, bariery energochłonne, poręcze, odwodnienie. Utrzymanie obiektów mostowych.                                                                 
14. Metody budowy mostów. Zasady i przykłady.                       
 
PROJEKT 
1. Określenie na mapie w skali 1: 25000 granic zlewni dla zadanego przekroju mostowego. Obliczenie powierzchni zlewni. Dla przyjętej metody obliczania miarodajnego przepływu określenie na podstawie mapy charakterystyk zlewni.            
2. Obliczenie miarodajnego przepływu Qm dla zadanego prawdopodobieństwa wystąpienia.. Ustalenia warunków przepływu miarodajne j wody w przekroju niezabudowanym                                                
 3. Dla dopuszczalnego spiętrzenia wody w przekroju zabudowanym ustalenie wymaganego światła mostu lub przepustu            4. Zaprojektowanie obiektu mostowego lub przepustu, ustalenie rzędnej niwelety drogi na obiekcie.. Projektowanie wypadu u wylotu przepustu lub małego mostu z dnem umocnionym. Ustalenie rodzaju i długości umocnienia dna               
5. Wykonanie rysunku ogólnego obiektu w trzech rzutach w skali 1 : 50      .
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Madaj A., Wołowicki W.: Podstawy projektowania budowli mostowych. WKŁ, wydanie II, Warszawa, 2007.
2. Dziennik Ustaw RP z dnia 3 sierpnia 2000 roku nr 63. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
3. Madaj A., Wołowicki W.: Mosty betonowe. Wymiarowanie i konstruowanie. WKŁ, Warszawa, 2002.
4. J. Karlikowski, A. Madaj, W. Wołowicki, Mostowe konstrukcje zespolone. WKŁ, Warszawa 2003.
5. L. Janusz, A. Madaj. Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo. WKŁ, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
1. Leonhardt F.: Podstawy budowy mostów betonowych. WKŁ, Warszawa, 1982.
2. Ryżyński i inni : Mosty stalowe. PWN, Warszawa-Poznań, 1984.
3. Szczygieł J.: Mosty z betonu zbrojonego i sprężonego. WKŁ, Warszawa, 1978.
4. Głomb J.: Wyposażenie mostów. WKŁ, Warszawa, 1976.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
20 20 40
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Opracowanie projektu koncepcyjnego mostu.
Efekty 1 -4 egzamin ustny

Opracowanie projektu koncepcyjnego mostu 60%.
Egzamin ustny 40%
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy