Kod przedmiotu 07 57 2404 20
Liczba punktów ECTS 2
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Podstawy fizjologii i anatomii
Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy fizjologii i anatomii
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Fundamentals of Physiology and Anatomy
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia II stopnia
Kierownik przedmiotu dr hab. nauk med. Marek Lipiński
Realizatorzy przedmiotu dr hab. nauk med. Marek Lipiński
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 20 10 0 30
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami budowy i czynności ciała człowieka, zarówno na poziomie anatomii opisowej jak i budowy histologicznej (mikroskopowe). 2.Przedstawienie budowy komórek, tkanek, narządów i układów oraz powiązanie ich z czynnością na każdym z poziomów organizacji. 3. Przedstawienie sposobów oceny oraz analizy obrazu mikroskopowego tkanki i narządu w połączeniu z czynnością tych struktur.
Efekty kształcenia
Po zakończeniu zajęć student potrafi:
1. zdefiniować pojęcia: komórki, tkanki, narządu;
2. zdefiniować struktury błoniaste komórki w połączeniu z ich czynnością;
3.  zdefiniować, sklasyfikować i opisać organele komórkowe;
4. wyjaśnić oraz wytłumaczyć, w jakim stopniu budowa struktur wewnątrzkomórkowych wpływa na ich czynność;
5.  rozpoznawać, oceniać  i analizować tkanki nabłonkowe, tkanki łączne oraz inne tkanki budujące organizm człowieka;
5.  wytłumaczyć na przykładach układów krążenia i limfatycznego wpływ zmian czynnościowych na obraz mikroskopowy narządów tych układów oraz zinterpretować wpływ tych zmian na układ odpornościowy człowieka;
6.  opisać, wyjaśnić oraz przedyskutować zasady sprzężenia zwrotnego na przykładzie hormonalnej osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Efekty 1-7: sprawdziany pisemne
Efekty 5,7: obserwacja wykonywania ćwiczeń, udział w dyskusji, raporty z ćwiczeń

Zaliczenie przedmiotu dokonywane jest na podstawie uzyskanych ocen z cząstkowych sprawdzianów wiedzy. Zakres wiedzy konieczny do uzyskania zaliczenia obejmuje zarówno wiedzę wykładową jak i laboratoryjną.
W uzyskaniu oceny końcowej z przedmiotu udział poszczególnych elementów jest następujący: wykłady 70%, laboratorium 30%.
Wymagania wstępne
Wskazana znajomość podstaw fizyki oraz podstaw biologii.
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD
1. Podstawowe prawa ewolucyjne. Budowa komórki. Podstawy cytologii. Organelle komórkowe, układ błon wewnątrzkomórkowych. 
2. Tkanki nabłonkowe i tkanki łączne. Rola tkanek i ich znaczenie. Rodzaje komórek i włókien tkanki łącznej. 
3. Krew. Morfologia i fizjologia komórek krwi.Krew. Białka krwi. Grupy krwi - podstawy dziedziczenia. 
4. Podstawy nauki o odporności. Pojęcie antygenu i przeciwciała, podstawy reakcji immunologicznych. 
5. Tkanka mięśniowe i tkanka nerwowa. Charakterystyka białek kurczliwych. Przewodnictwo nerwowe, budowa synaps chemicznych. 
6. Opis ciała człowieka. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego. Symetria i metameria ciała człowieka. 
7. Tkanki chrzęstne i kostne. Budowa kości; rodzaje kości - przykłady. Połączenia kości - włókniste, chrząstkowe, maziowe. 
8. Stawy i mięśnie - przykłady, nauka o mięśniach i urządzeniach pomocniczych mięśni. Mięśnie antagonistyczne i synergistyczne. Skurcz izotoniczny i izometryczny. 
9. Układ krążenia. Budowa mikroskopowa naczyń krwionośnych, naczynia żylne i tętnicze. Połączenia międzynaczyniowe. Układ krążenia duży i mały. 
10. Narządy limfatyczne. Grasica, migdałki, węzły chłonne i śledziona - budowa i rola. 
11. Układ pokarmowy. Budowa i czynność poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego. 
12. Układ oddechowy - morfologiczne wykładniki wymiany gazowej. 
13. Skóra - budowa skóry, przydatki skóry.
14. Gruczoły dokrewne. Pojęcie homeostazy. Regulacja hormonalna - oś podwzgórze-przysadka-nadnercza.
Literatura podstawowa
1. Roman Pawlicki: Podstawy histologii. Podręcznik dla studentów Wydziału Analityki i pielęgniarstwa, Collegium Medicum UJ, Kraków, 1996.
2. Sean W. Lanigan: Lasery w dermatologii, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2005
Literatura uzupełniająca
1. Halina Podbielska: Diagnostyka i terapia fotodynamiczna, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2004.
2. Aleksander Sieroń (red.): Zarys fotodynamicznej diagnostyki i terapii nowotworów; alfa-medica press, Bielsko-Biała, 1997.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
31
Uwagi
Brak uwag
Aktualizacja