Kod przedmiotu 07 59 1322 20
Liczba punktów ECTS 2
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Numerical Methods
Nazwa przedmiotu w języku polskim Numerical Methods (Metody numeryczne)
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Numerical Methods
Język prowadzenia zajęć angielski
Poziom studiów studia I stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Andrzej Brozi
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Andrzej Brozi
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 15 15 0 30
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami numerycznymi i ich zastosowaniem do rozwiązywania zagadnień fizycznych. Zapoznanie studentów z programem Scilab.
Efekty kształcenia
Po ukończeniu kursu student potrafi:
1. Pisać proste programy w Scilabie.
2. Rozwiązywać układy równań algebraicznych lub nieliniowych.
3. Rozwiązywać równania różniczkowe zwyczajne.
4. Wizualizować wyniki za pomocą wykresów.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Osiągnięcie efektów kształcenia 2 i 3 oceniane jest na podstawie trzech programów pisanych przez studentów.
Osiągnięcie efektu 1 jest oceniane na podstawie wszystkich programów, a efektu 4 na podstawie trzeciego programu.

Zaliczenie na podstawie oddanych programów. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za oddane programy. Warunkiem koniecznym zaliczenia jest zaliczenie wszystkich programów. Znajomość treści programowych oceniana jest na podstawie działania programów.
Wymagania wstępne
Podstawy analizy matematycznej i fizyki.
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD
- Notacja wektorowa i macierzowa i jej zastosowanie do typowych problemów obliczeniowych – podstawy zapisu Scilaba.
- Układy równań (algebraicznych i nieliniowych), zastosowanie poleceń Scilaba do szybkiego otrzymania rozwiązań.
- Równania różniczkowe zwyczajne – zastosowanie procedury ode Scilaba.
- Podstawowe polecenia graficzne – szybka wizualizacja wyników.
LABORATORIUM
Podczas laboratorium studenci zdobędą umiejętność praktycznego posługiwania się Scilabem do rozwiązywania problemów numerycznych.
Literatura podstawowa
Brozi A., Scilab w przykładach, Nakom, Poznań 2007.
Pdf files downloadable from the lecture site.
Literatura uzupełniająca
Jankowscy J. i M., Przegląd metod i algorytmów numerycznych, WNT, Warszawa,uzupełniająca 1988.Marciniak A., Gregulec D., Kaczmarek J., Podstawowe procedury numeryczne, Nakom, Poznań, 1997.
Kopchenova N.V., Maron I.A., Computational Mathematics, Mir, Moskwa, 1975.
Volkov E.A., Numerical Methods, Mir, Moskwa, 1986.
Kącki E., Małolepszy A., Romanowicz A., Metody numeryczne dla inżynierów, Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź 2005.
Krupka J., Morawski R.Z., Opalski L.J., Wstęp do metod numerycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
Rosłoniec S., Wybrane metody numeryczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
Povstenko J., Wprowadzenie do metod numerycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
21
Uwagi
Brak uwag
Aktualizacja