Kod przedmiotu 07 57 1207 20
Liczba punktów ECTS 4
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Fizyczne podstawy medycyny nuklearnej
Nazwa przedmiotu w języku polskim Fizyczne podstawy medycyny nuklearnej
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Physical Fundamentals of Nuclear Medicine
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia II stopnia
Kierownik przedmiotu dr Rafał Ledzion
Realizatorzy przedmiotu dr Rafał Ledzion
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 10 10 0 50
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu Zapoznać studentów z podstawową wiedzą w zakresie promieniowania jonizującego w medycynie nuklearnej. Nauczyć studentów wykorzystywać podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu podstawowych zadań i problemów związanych z promieniowaniem jonizującym. Zachęcić studentów do samokształcenia się i pogłębiania wiedzy.
Efekty kształcenia
Student który zaliczył przedmiot potrafi:
1. Definiuje pojęcia i parametry stosowane przy opisie promieniowania jonizującego w zastosowaniu medycyny nuklearnej( FT2A_W02, FT2A_W03).
2. Rozpoznaje i wyjaśnia typy promieniowania jonizującego: alfa, beta i gamma.
3. Rozpoznaje i wyjaśnia zjawiska związane z oddziaływaniem promieniowania jonizującego z materią(FT2A_U07).
4. Potrafi obsługiwać podstawowe mierniki promieniowania jonizującego ( FT2A_W05, FT2A_U07).
5. Stosuje aparat matematyczny do opisu promieniowania jonizującego - obliczanie dawek promieniowania(FT2A_U04, FT2A_U07).
6. Analizuje i rozwiązuje problemy związane z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w medycynie nuklearnej (FT2A_U04, FT2A_U07).
7. Potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, czasopismach naukowych, bazach danych i innych źródłach ((FT2A_U03, FT2A_U08). Zna czasopisma naukowe podstawowe dla nauk fizycznych (FT2A_U03, FT2A_U08).
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Efekty kształcenia przedmiotu punkty  1, 2, 3, 5 i 6 - pisemny sprawdzian z teorii..
Efekty kształcenia przedmiotu punkt 4 - ocena  pracy i sprawozdania z laboratorium.
Efekty kształcenia przedmiotu punkt 7 - ocena prezentacji multimedialnej.

Zaliczenie
50% oceny zaliczającej wykład na podstawie egzaminu pisemnego
25% oceny zaliczającej ćwiczenia laboratoryjne
25% oceny zaliczającej zajęcia projektowe
Wymagania wstępne
Przed przystąpieniem do przedmiotu student powinien potrafić:
Stosować rachunek różniczkowy i całkowy.
Stosować podstawowe definicje w zakresie podstaw fizyki.
Obsługiwać podstawowe przyrządy pomiarowe.
Treści kształcenia z podziałem na formy
1. Systemy pomiarowe i kontrolne
2. Fizyczne podstawy diagnostyki medycznej i terapii
3. Podstawy matematyczne tomografii komputerowej
4. Tomografia promieniowania X
5. Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego
6. Pozytonowa tomografia emisyjna
7. Ultrasonografia,  elektrokardiografia i elektroencefalografia
8. Podstawy radioterapii nowotworów
9. Historia radioterapii
10. Cele radioterapii
11. Metody radioterapii
Literatura podstawowa
1. Jaracz P., Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka; WUW, Warszawa 2001
2. Hrynkiewicz A., Rokita E., Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii; PWN, Warszawa 2000
3. Hrynkiewicz A., Człowiek i promieniowanie jonizujące; PWN, Warszawa 2001
4. Price W., Detekcja promieniowania jądrowego; PWN, Warszawa 1960
5. Skrzypczak E., Szeflinski Z., Wstep do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, PWN, Warszawa 1995
6. Ślósarek G., Biofizyka Molekularna Zjawiska, Instrumenty, Modelowanie, PWN, Warszawa, 2011
7. Jóźwiak Z., Bartosz G., Biofizyka Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami,PWN, Warszawa 2007
8. Piotrowski J., Kostyrko K., Wzorcowanie Aparatury Pomiarowej, PWN, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
1. Mayer-Kuckuk T., Fizyka jądrowa; PWN, Warszawa 1987
2. England J., Metody doświadczalne fizyki jądrowej; PWN, Warszawa 1980
3. Gostkowska B., Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej; CLOR, Warszawa
4. Prawo atomowe, Dziennik Ustaw 2006 Nr 52 poz. 378
5. Hoffmann K., Wina i odpowiedzialność.  Otto Hahn konflikt uczonego, WNT, Warszawa 1997
7. Hoffmann K., J.,Robert Oppenheimer. Twórca pierwszej bomby atomowej; WNT, Warszawa 1999
8. Celinski Z., Energetyka jądrowa; PWN, Warszawa 1991
9. Tolgyessy J., Kenda M., Alfa Beta Gamma - Promieniowanie nadziei; Wiedza Powszechna, Warszawa 1984
10. Haken H., Wolf H., Atomy i kwanty. Wprowadzenia do współczesnej spektroskopii atomowej; PWN, Warszawa 1997
11. Haken H.,Wolf H., The physics of atoms and quanta. Introduction to experiments and theory; Springer-Verlag, 5th Edition, Berlin 1996
12. Strzałkowski A., O siłach rzadzacych światem; PWN, Warszawa 1996
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
69
Uwagi
Brak uwag
Aktualizacja