Kod przedmiotu 07 53 2601 20
Liczba punktów ECTS 4
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Laboratorium elektroniki
Nazwa przedmiotu w języku polskim Laboratorium elektroniki
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Electronics Laboratory
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia I stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Maciej Dłużniewski
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Maciej Dłużniewski
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 45 9 0 54
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00 0,00
Cel przedmiotu 1. Zapoznanie studentów z podstawami działania przyrządów półprzewodnikowych i wybranych układów elektronicznych. 2. Nabycie przez studentów umiejętności posługiwania się elektronicznymi przyrządami pomiarowymi. 3. Nabycie przez studentów praktycznej umiejętności zestawiania, badania i analizowania działania wybranych układów elektronicznych. 4. Wykształcenie u studentów umiejętności opracowywania pisemnych sprawozdań z zakresu elektroniki.
Efekty kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot:
1. Identyfikuje podstawowe metody, techniki, materiały i narzędzia stosowane przy badaniu wybranych elementów i układów elektronicznych (FFT1A_W03)
2. Zna zasady zestawiania prostych układów elektronicznych zgodnie z zadaną specyfikacją (FFT1A_W10)
3. Wie jak przy użyciu podstawowych przyrządów pomiarowych planować i przeprowadzać pomiary w określonym przedziale czasu podanym w harmonogramie zajęć w laboratorium z elektroniki (FFT1A_W11)
4. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole podczas wykonywania ćwiczeń w laboratorium z elektroniki (FFT1A_K03/FFT1A_K04)
5. Potrafi przygotować pisemne sprawozdanie na podstawie ćwiczenia wykonanego w laboratorium (FFT1A_U08)
6. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, kart katalogowych oraz dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski podczas opracowywania pisemnego sprawozdania (FFT1A_U08)
7. Potrafi odpowiedzialnie realizować zadania związane z pracą zespołową podczas opracowywania pisemnego sprawozdania oraz prezentacji (FFT1A_K03/FFT1A_K04)
8. Wie, że urządzenia pomiarowe wykorzystywane podczas wykonywania ćwiczeń w laboratorium z elektroniki mają ograniczony czas życia (FFT1A_W17).
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Ad. 1. Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia.
Ad. 2. Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia.
Ad. 3. Ilość i jakość uzyskanych wyników oraz obserwacja.
Ad. 4. Ilość i jakość uzyskanych wyników oraz obserwacja.
Ad. 5. Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia.
Ad. 6. Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia.
Ad. 7. Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia. Prezentacja i dyskusja na seminarium.
Ad. 8. Ilość i jakość uzyskanych wyników oraz obserwacja.

Zaliczenie. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z: 
1. wszystkich pisemnych sprawozdań (90%) 
2. prezentacji i dyskusji podczas seminarium (10%).
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć i praw elektrotechniki.
Umiejętność analizy układów elektrycznych i elektronicznych z wykorzystaniem modeli matematyczno-fizycznych.
Treści kształcenia z podziałem na formy
ĆWICZENIA LABORATORYJNE
1. Miernictwo - celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami i zasadami użytkowania wybranych elektronicznych przyrządów pomiarowych. Do przeprowadzenia pomiarów w ramach ćwiczenia przewidziane jest wykorzystanie: zasilacza stabilizowanego, generatora funkcyjnego, oscyloskopu dwukanałowego oraz multimetrów cyfrowych.
2. Diody - celem ćwiczenia jest pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych wybranych diod półprzewodnikowych oraz doskonalenie techniki pomiarowej. Zakres ćwiczenia obejmuje diodę germanową, diodę krzemową, diodę Schottky'ego oraz diodę Zenera.
3. Filtry pasywne - celem ćwiczenia jest wykonanie i analiza charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowej i fazowo-częstotliwościowej dolno- i górnoprzepustowego filtru RC i LC oraz filtru Wiena.
4. Filtry aktywne 1 i 2 - celem ćwiczeń jest wykonanie i analiza charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowej i fazowo-częstotliwościowej aktywnych filtrów dolno- i górnoprzepustowych.
5. Tranzystory 1 - celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych tranzystora bipolarnego oraz unipolarnego.
6. Tranzystory 2 - celem ćwiczenia jest poznanie właściwości tranzystora w układzie wzmacniacza ze wspólnym emiterem i kolektorem oraz dobór optymalnych warunków pracy tych wzmacniaczy.
7. Wzmacniacz operacyjny - celem ćwiczenia jest poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do realizacji bloków funkcjonalnych poprzez dobór odpowiednich sprzężeń zwrotnych.
8. Komparator - celem ćwiczenia jest poznanie właściwości komparatorów oraz możliwości wykorzystania ich do realizacji bloków funkcjonalnych.
9. Zasilacze - celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania i właściwości półprzewodnikowych układów prostowniczych. Zakres ćwiczenia obejmuje układ prostownika jednofazowego (jednopołówkowego i dwupołówkowego) bez filtrów oraz z filtrami wyjściowymi.
10. Elementy optoelektroniczne - celem ćwiczenia jest poznanie wybranych reprezentatywnych elementów optoelektronicznych nadajników światła (fotoemiterów), odbiorników światła (fotodetektorów) i transoptorów oraz zapoznanie się z pojęciem łącza optoelektronicznego.
11. Elementy logiczne - celem ćwiczenia jest zbadanie właściwości statycznych bramki logicznej oraz jakościowe zapoznanie się ze zniekształceniami impulsów w liniach długich przy niedopasowanej rezystancji falowej linii i źródła sygnału.
12. Generator - celem ćwiczenia jest badanie właściwości generatora przebiegu prostokątnego, badanie właściwości aktywnych układów całkujących i różniczkujących RC a także zapoznanie się z ograniczeniami występującymi w rzeczywistym układzie generatora przebiegu prostokątnego oraz w rzeczywistych aktywnych układach całkujących i różniczkujących.
13. Układy kombinacyjne 1 i 2 - celem ćwiczeń jest zapoznanie się z funktorami realizującymi funkcje logiczne oraz zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie kombinacyjnego układu logicznego realizującego postawione zadanie w możliwie najprostszy sposób.


SEMINARIUM
Prezentacje studenckie przygotowane na podstawie ćwiczeń wykonywanych w laboratorium. Duskusja.
Literatura podstawowa
Przezdziecki F., Opolski A.: Elektrotechnika i elektronika; PWN, Warszawa 1986
Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna; PWN, Warszawa 1983
Oliver B. B., Cage J. M.: Pomiary i przyrządy elektroniczne; WKŁ, Warszawa 1978
Żółtowski B.: Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych z fizyki; Skrypt PŁ, Łódź 2001
Rydzewski J.: Pomiary oscyloskopowe; WNT, Warszawa 1994
Bracławski K., Siennicki A.: Elementy półprzewodnikowe; WSiP, Warszawa 1986
Śledziewski R.: Elektronika dla Fizyków; PWN, Warszawa 1984
Rusek A.: Podstawy Elektroniki - tom I i II; WSiP, Warszawa 1984
Sukiennicki A., Zagórski A.: Fizyka Ciała Stałego; WNT, Warszawa 1984
Rusek M., Pasierbiński J.: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach; WNT, Warszawa 1999
Nosal Z., Baranowski J.: Układy elektroniczne. Cz. I. Układy analogowe liniowe; WNT, Warszawa  2003
Filipowski A.: Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe; WNT, Warszawa  2005
Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki; WKiŁ, Warszawa 2003
Nadachowski M., Kulka Z.: Scalone układy analogowe; WKiŁ, Warszawa, 1985
Górecki P.: Wzmacniacze operacyjne. Podstawy, aplikacje, zastosowania; BTC, Warszawa 2003
Pawlaczyk A.: Elementy i układy optoelektroniczne; WKiŁ, Warszawa 1984
Cieślak J.: Półprzewodniowe elekmenty optoelektroniczne; WMON, Warszawa1981
Kalisz J.: Podstawy elektroniki cyfrowej; WKiŁ, Warszawa 2002Molski M.: Wstęp do techniki cyfrowej; WKiŁ, Warszawa 1989
Traczyk W.: Układy cyfrowe. Podstawy teoretyczne i metody syntezy; WNT, Warszawa 1986
Literatura uzupełniająca
Pióro B., Pióro M.: Podstawy elektroniki; WSiP, Warszawa 2009
Bird J.: Electrical Circuit Theory and Technology; Elsevier, Oxford, Burlington 2007
Schultz M. E.: Grob's Basic Electronics; Mc Graw Hill, New York 2007
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
66
Uwagi
Brak uwag.
Aktualizacja