Kod przedmiotu 07 53 2101 20
Liczba punktów ECTS 2
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Podstawy termodynamiki
Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy termodynamiki
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Fundamentals of Thermodynamics
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia I stopnia
Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Jaromir Tosiek
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Ewa Pastorczak, dr hab. inż. Jaromir Tosiek
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 10 15 0 25
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,50 0,50 0,00
Cel przedmiotu
 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami badawczymi stosowanymi w termodynamice fenomenologicznej.
 2. Zaznajomienie studentów z podstawowymi procesami termodynamicznymi i ich wykorzystaniem praktycznym.
Efekty kształcenia
 1. Student formułuje i interpretuje poprawnie podstawowe prawa i zasady termodynamiki (FFT1A_W01, FFT1A_W07);
 2. Analizuje zjawiska fizyczne i rozwiązuje zadania z zakresu termodynamiki fenomenologicznej (FFT1A_U04, FFT1A_U05);
 3. Identyfikuje i opisuje zjawiska termodynamiczne stanowiące podstawę działania i zastosowań praktycznych wybranych urządzeń termodynamicznych (FFT1A_U24).
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Obserwacja oraz końcowe kolokwium zawierające pytania teoretyczne i zadania praktyczne.

Kolokwium końcowe.
Wymagania wstępne
Brak.
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD
Gaz doskonały. Równanie stanu gazu doskonałego i przemiany gazowe. Gaz rzeczywisty i równanie van der Waalsa. Zerowa zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna gazu. I zasada termodynamiki. Praca w przemianach gazowych, ciepła właściwe gazów. II zasada termodynamiki. Silniki termodynamiczne i cykl Carnota. Procesy odwracalne i nieodwracalne. Entropia. Funkcje termodynamiczne i potencjały termodynamiczne.

ĆWICZENIA
Zastosowanie poznanych na wykładzie praw i równań gazu doskonałego do rozwiązywania zadań. Zadania dotyczące I i II zasady termodynamiki dla różnych przemian gazowych (obliczenia pracy, energii wewnętrznej, sprawności maszyn cieplnych). Przemiana politropowa. Obliczenia zmian entropii dla wybranych przykładów.
Literatura podstawowa
 1. Malinowska-Adamska C., Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami, Wyd. PŁ, Łódź 1993.
 2. Gumiński K., Termodynamika, PWN, Warszawa 1982.
 3. Elwell D., Pointon A. J., Termodynamika klasyczna, PWN, Warszawa 1976.
Literatura uzupełniająca
 1. Malinowska-Adamska C., Wiktorowska B., Wojciechowski B., Fizyka, cz .I, Łódź 1993.
 2. Halliday D., Resnick R., Walker J., Podstawy Fizyki, t. 4 i 5, PWN, Warszawa 2003.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
35
Uwagi
Brak uwag
Aktualizacja