Kod przedmiotu 07 67 5020 20
Liczba punktów ECTS 5
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Embedded Systems
Nazwa przedmiotu w języku polskim Embedded Systems (Systemy wbudowane)
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Embedded Systems
Język prowadzenia zajęć angielski
Poziom studiów studia I stopnia
Kierownik przedmiotu dr inż. Przemysław Ignaciuk
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Michał Morawski
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 15 30 0 45
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,40 0,60 0,00
Cel przedmiotu
 1. Nabycie umiejętności tworzenia oprogramowania systemów wbudowanych.
 2. Nabycie umiejętności organizowania współpracy pomiędzy oprogramowaniem i sprzętem, w tym komunikacji IC-IC.
 3. Projektowanie prostych systemów wbudowanych.
Efekty kształcenia
 1. Po ukończeniu kursu uczestnik wyjaśnia zasady tworzenia systemów wbudowanych i systemów czasu rzeczywistego.
 2. Projektuje i tworzy program dla wybranego typu mikrokontrolera.
 3. Projektuje i uruchomia podsystemy komunikacyjne oparte o IC-IC lub transmisję sieciową.
 4. Stosuje informacje z dokumentacji technicznej.
 5. Tworzy zwartą, fachową dokumentację projektu.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Efekt 1: prezentacja seminaryjna wybranego zagadnienia, odpowiedzi na zadane pytania.
Efekt 2-4: obserwacja procesu tworzenia oprogramowania, realizacja zdefiniowanych przez studenta założeń w punktach kontrolnych, odpowiedzi na zadane pytania.
Efekt 5: utworzenie dokumentacji projektu, weryfikacja jego poprawności i zgodności z dokumentacją.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Prezentacja wybranego zagadnienia dotyczącego projektowania systemów wbudowanych, odpowiedź na zadane pytania.

PROJEKT
Napisanie programu dla mikrokontrolera, wymagającego użycia różnych funkcjonalności
(GPIO, ADC, PWN, Timer, etc.) i współpracującego z urządzeniami zewnętrznymi
(wyświetlacz, akcelerometr, żyroskop, silnik, etc.). Udzielenie odpowiedzi na pytania.

Oceniane jest:
- wykorzystanie zróżnicowanych urządzeń zewnętrznych i ich funkcjonalności (złożoność projektu),
- jakość wykonania programu,
- umiejętność współpracy w grupie,
- indywidualna znajomość tematu,
- utrzymanie harmonogramu projektu,
- jakość dokumentacji.

Ocena końcowa: 40% część teoretyczna - 60% projekt. Obie części muszą być zaliczone przynajmniej w 50%.
Wymagania wstępne
Inżynieria oprogramowania, Architektura systemów komputerowych, Podstawy sieci komputerowych
Treści kształcenia z podziałem na formy
WYKŁAD
Systemy wbudowane a systemy czasu rzeczywistego, zasady projektowania oprogramowania dla systemów wbudowanych, magistrale komunikacyjne (IC-IC, sieć), urządzenia wejścia/wyjścia, urządzenia pomiarowe i wykonawcze, obsługa przerwań, rola czasu, problemy bezpieczeństwa.

PROJEKT
Zaprojektowanie prostego systemu wbudowanego i napisanie oprogramowania sterującego lub komunikacyjnego dla grupy współpracujących ze sobą urządzeń.
Literatura podstawowa
 1. J. G. Ganssle, The art of designing embedded systems, Elsevier, 2008.
 2. H. Kopetz, Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications, Springer, 2011.
 3. J. W. Valvano, Embedded systems : introduction to ARM Cortex-M microcontrollers, 2013.
 4. J. Cooling, Software engineering for real-time systems, Addison-Wesley, 2003.
Literatura uzupełniająca
 1. E. A. Lee, S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach, 2017 (available on-line).
 2. R. Zurawski (ed.), Embedded Systems Handbook, CRC Press, 2009.
 3. B. W. Kernighan, D. Ritchie, C Programming Language, Prentice Hall, 2000.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
92
Uwagi
Aktualizacja