Nazwa przedmiotu Podstawy teorii sygnałów
Kod przedmiotu 02 56 5265 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 4
Semestr studiów 7
Liczba przyznanych punktów ECTS 2
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Marek Ossowski
dr inż. Marek Ossowski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studenta z podstawami teorii sygnałów czasu ciągłego i dyskretnego oraz operacjami na nich. Zapoznanie studenta z metodami i technikami przetwarzania sygnałów wykorzystującymi różne rodzaje transformacji Fouriera oraz transformację Z. Wykształcenie umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi programu MATLAB do opisywania i rozwiązywania problemów z dziedziny podstaw przetwarzania sygnałów.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zakończeniu kursu student potrafi:
1.	definiować i rozpoznawać różne rodzaje sygnałów i systemów
2.	formułować parę transformat Fouriera sygnałów ciągłych, przekształcać sygnały w dziedzinie czasu i częstotliwości wykorzystując odpowiednie właściwości transformaty Fouriera 
3.	definiować transformaty DFT, DTFT sygnałów dyskretnych oraz dokonywać przekształceń sygnałów dyskretnych za pomocą algorytmów FFT, IFFT
4.	opisywać zjawisko aliasingu, rozwiązywać problemy związane z próbkowaniem sygnałów
5.	definiować i stosować proste i odwrotne przekształcenie Z 
6.	formułować podstawowe pojęcia dotyczące filtracji sygnałów i projektowania filtrów
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Brak
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
Opis sygnałów ciągłych i dyskretnych. Transformacja Fouriera, widmo amplitudowe i fazowe, twierdzenie Parsevala. Próbkowanie sygnałów. 
Dyskretna transformacja Fouriera (DFT), algorytm szybkiej transformacji Fouriera (FFT), transformacja Fouriera sygnałów dyskretnych (DTFT).
Moc i energia sygnałów.
Transformacja Z, podstawowe właściwości, rozwiązywanie równań różnicowych. Wprowadzenie do problematyki filtracji sygnałów.
     
ĆWICZENIA AUDYTORYJNE
Brak

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Wprowadzenie do programu MATLAB. Zastosowanie programu MATLAB-Simulink do obliczania dyskretnej transformaty Fouriera, splotu sygnałów oraz przeprowadzania spektralnej analizy sygnałów.
Rozwiązywanie równań różniczkowych za pomocą transformaty Z.
Wprowadzenie do projektowania filtrów FIR z wykorzystaniem pewnych procedur programu MATLAB.

PROJEKT
Brak

SEMINARIUM
Brak
INNE FORMY
Brak
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
Tadeusiewicz M., Signals and systems, Technical University of Łódź, 2004.
Tadeusiewicz M., Ossowski M., Sygnały i systemy. Zadania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2001.
Lyons Richard G., Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, WKŁ, W-wa 1999.
Wojciechowski J., Sygnały i systemy, WKiŁ, 2008.

Literatura uzupełniająca:
Balmer L., Signals and systems. An Introduction, Prentice Hall, 1995.
Palamides A., Veloni A., Signals and Systems Laboratory with MATLAB, CRC Press, 2010.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 15 30
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
1.3,5,6Kolokwium, ocena przygotowania do zajęć, sprawozdanie z laboratorium
2.Kolokwium, sprawozdanie z laboratorium
4.Ocena przygotowania do zajęć, sprawozdanie z laboratorium


Praca w laboratorium, sprawozdania z ćwiczeń: 35% Kolokwium/test: 65%
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy