Nazwa przedmiotu Zarządzanie i monitorowanie sieci komputerowych
Kod przedmiotu 02 56 5264 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 6
Liczba przyznanych punktów ECTS 4
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Łukasz Sturgulewski
dr inż. Artur Sierszeń, dr inż. Łukasz Sturgulewski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rozwiązaniami umożliwiającymi zarządzanie (w tym konfigurację oraz podstawy bezpieczeństwa) siecią komputerową oraz jej monitorowanie.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:
1. charakteryzować oraz planować, konfigurować i wdrażać, weryfikować, analizować i oceniać infrastrukturę sieci LAN i WAN (w tym routing statyczny i dynamiczny, sieci VLAN, dostęp do urządzeń sieciowych za pomocą CLI, TELNET, SSH, HTTP, HTTPS i SNMP, bezpieczeństwo portów, uwierzytelnianie IEEE 802.1x z serwerem RADIUS, protokół DHCP, Syslog);
2. charakteryzować oraz planować, konfigurować i wdrażać, weryfikować, analizować i oceniać połączenie sieci LAN z ISP oraz wydzieloną strefą DMZ (w tym translacja adresów źródłowych i docelowych, listy kontroli dostępu oraz mechanizm autentication-proxy z serwerem RADIUS).
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Sieci komputerowe, Systemy operacyjne I i II, Projektowanie i realizacja sieci komputerowych.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
Monitorowanie sieci komputerowych:
   - Metody pozyskiwania danych.
   - Sposoby monitorowania sieci.
   - Monitorowanie dostępu do sieci.
   - Aplikacje wspomagające monitorowanie sieci komputerowych.
Elementy monitoringu:
   - Oprogramowanie oraz urządzenia.
   - Analiza danych.
Zarządzanie sieciami komputerowymi:
   - Opracowywanie dokumentacji.
   - Opracowywanie polityki bezpieczeństwa.
   - Zarządzanie efektywnością.
   - Analiza niewłaściwego działania sieci.
Protokół SNMP.
Schematy rozwiązywania problemów w sieciach komputerowych.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Konfiguracja, metody monitorowania i zarządzania przykładową siecią LAN i WAN zbudowaną w oparciu o urządzenia firmy Cisco.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Rick Graziani, Allan Johnson, "Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2", PWN, 2011.
2. Wayne Lewis, "Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3", PWN, 2011.
3. Laura Chappel, "Konfiguracja routerów Cisco. Zaawansowane możliwości", Mikom, 2000.
4. Richard Deal, "Cisco ASA Configuration", McGraw-Hill, 2009.

Literatura uzupełniająca:
1. William Stallings, "Protokoły SNMP i RMON. Vademecum profesjonalisty", Helion, 2003.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 30 45
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Efekty 1-2 - egzamin pisemny (test); sprawozdanie z laboratorium.

Na ocenę końcową składają się:
- wynik z egzaminu 50%,
- sprawozdanie z laboratoriów 50%.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy