Nazwa przedmiotu Sieciowe systemy operacyjne
Kod przedmiotu 02 55 5263 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 5
Liczba przyznanych punktów ECTS 4
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Andrzej Frączyk
dr inż. Robert Banasiak
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawami usług sieciowych oraz administrowania serwerami sieciowymi.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zakończeniu kursu student potrafi:
1. konfigurować interfejsy sieciowe (Windows i Linux);
2. implementować podstawowe usługi sieciowe (DHCP, WINS, DNS) w systemach Windows i Linux;
3. integrować współdzielenie zasobów dyskowych w systemach Windows i Linux;
4. wdrażać usługi katalogowe w najbardziej popularnych systemach sieciowych;
5. posługiwać się narzędziami zdalnego dostępu w systemach Windows i Linux.
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Znajomość obsługi współczesnych systemów operacyjnych (Systemy Operacyjne II).
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
Interfejsy sieciowe w systemach Windows i Linux.
Wybrane usługi sieciowe (DHCP, WINS, DNS, DFS) w systemach Windows i Linux.
Usługa Samba w Linux.
Usługa katalogowa w systemach Windows i Linux.
Zdalny dostęp w systemach Windows i Linux.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Konfiguracja interfejsów sieciowych w systemach Windows i Linux.
Uruchomienie i konfiguracja serwera oraz klienta usługi DHCP (Windows i Linux).
Uruchomienie i konfiguracja serwera usługi WINS i DNS w Windows.
Uruchomienie i konfiguracja serwera usługi DNS w Linux.
Uruchomienie i konfiguracja systemu NIS w Linux.
Implementacja rozproszonego systemu plików DFS w systemie Windows.
Instalacja i konfiguracja usługi Samba w Linux.
Instalacja oraz konfiguracja podstawowych parametrów usługi katalogowej Active Directory w Windows.
Uruchomienie oraz konfiguracja usługi katalogowa OpenLDAP w Linux.
Zastosowanie serwera terminali w Windows.
Użycie zdalnego dostępu w systemie Linux.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Stanek W. R.: Microsoft Windows 2008. Vademecum administratora. Promise, Warszawa, 2008.
2. Schroder C.: Sieci Linux: receptury, Helion, Gliwice, 2009.

Literatura uzupełniająca:
1. Frish A.: UNIX Administracja systemu. RM, Warszawa, 2003.
2. Hunt C.: Serwery sieciowe Linuksa. Mikom, Warszawa, 2000.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 30 45
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
1, 2, 3, 4, 5 - Ćwiczenia, egzamin.

Wykład: egzamin pisemny.  Laboratorium: wykonanie ćwiczeń.  Ocenę końcową będzie w 50% stanowić ocena z wykładu, w 50% ocena z laboratorium.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy