Nazwa przedmiotu Projektowanie i realizacja sieci komputerowych
Kod przedmiotu 02 56 5262 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 5
Liczba przyznanych punktów ECTS 4
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Artur Sierszeń
dr inż. Artur Sierszeń, dr inż. Łukasz Sturgulewski
Cele przedmiotu
1. Zapoznanie studenta z metodologią projektowania sieci komputerowych.
2. Przedstawienie sposób przygotowania dokumentacji projektowej.
3. Przedstawienie mechanizmami wdrożenia projektowanej sieci.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zakończeniu kursu student potrafi:
1. oszacować wstępne wymagania projektowanej sieci,
2. opracować dokumentację projektową,
3. zaplanować topologię logiczną sieci,
4. projektować topologię fizyczną sieci,
5. przygotować schemat adresacji urządzeń w sieci,
6. dokonać doboru urządzeń i mediów do budowy zaprojektowanej sieci,
7. skonstruować budżet projektowanej sieci.
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Sieci komputerowe, Systemy operacyjne 1, Systemy operacyjne 2.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
1. Zasady projektowania (standardy oraz przepisy).
2. Okablowanie strukturalne.
3. Sygnały i media - opracowywanie dokumentacji.
4. Przegląd technologii i urządzeń w sieciach LAN. 
5. Przegląd technologii WAN.
6. Połączenia LAN i WAN. 
7. Bezpieczeństwo sieci - Firewall, VPN, DMZ. 
8. Monitorowanie pracy sieci, usługi sieciowe.
9. Nowe technologie sieciowe (VoIP, Vi-MAX).

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Wykonanie projektu dużej sieci LAN wraz z odpowiednią dokumentacją.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Rick Graziani, Allan Johnson, "Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2", PWN, 2011.
2. Wayne Lewis, "Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3", PWN, 2011.
3. Bob Vachon, Rick Graziani, "Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4", PWN, 2011.

Literatura uzupełniająca:
1. Comer Douglas E., "Sieci komputerowe i intersieci. Kompendium wiedzy każdego administratora", Helion, 2012.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
30 15 45
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
1. Egzamin ustny, projekt.
2. Egzamin ustny, projekt.
3. Egzamin ustny, projekt.
4. Egzamin ustny, projekt.
5. Egzamin ustny, projekt.
6. Egzamin ustny, projekt.
7. Egzamin ustny, projekt.

Wykład: egamin ustny.
Laboratorium: dokumentacja projektowa.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy