Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo systemów sieciowych
Kod przedmiotu 02 56 5260 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 6
Liczba przyznanych punktów ECTS 5
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Łukasz Sturgulewski
dr inż. Andrzej Frączyk, dr inż. Łukasz Sturgulewski
Cele przedmiotu
Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych aspektów bezpieczeństwa w systemach sieciowych i intersieciach
Efekty kształcenia przedmiotu
Po ukończeniu kursu student:
1. potrafi wymienić podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa w systemach sieciowych,
2. zna podstawowe metody przeciwdziałania zagrożeniom,
3. zna normę PN ISO/IEC 27001 oraz PN-ISO/IEC 17799 lub ISO/IEC 27002,
4. rozumie pojęcie polityki bezpiczeństwa,
5. potrafi wdrożyć podstawowe mechanizmy zabezpieczające.
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Sieci komputerowe.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
Zagadnienia bezpieczeństwa systemów sieciowych:
- typy zagrożeń,
- monitorowanie i wykrywanie zagrożeń, 
- przeciwdziałanie zagrożeniom, standardy i protokoły, konfiguracja,
- weryfikacja poprawności i poziomu bezpieczeństwa,
- polityka bezpieczeństwa. 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Ćwiczenia w laboratorium sieci komputerowych zgodne z planem wykładu.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. M.Szmit, M.Gusta, M.Tomaszewski, "101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej", Helion, Gliwice, 2005.
2. M.Szmit, M.Tomaszewski, D.Lisiak, I.Politowska, "13 najpopularniejszych ataków sieciowych na Twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków, zapobieganie", Helion, Gliwice, 2008.

Literatura uzupełniająca:
1. K.Krysiak, "Sieci komputerowe-Kompendium", Helion, Gliwice, 2003.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
30 30 60
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Efekty 1-5 - egzamin pisemny (test); sprawozdanie z laboratorium.

Na ocenę końcową składają się:
- wynik z egzaminu 50%,
- sprawozdanie z laboratoriów 50%.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy