Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i elementy prawa komputerowego
Kod przedmiotu 02 94 5259 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 4
Semestr studiów 7
Liczba przyznanych punktów ECTS 1
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Jacek Nowakowski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem informacji w świetle obowiązujących przepisów i norm oraz wybranymi aspektami dotyczącymi ochrony praw autorskich i przestępczości komputerowej.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po ukończeniu zajęć student:
1. potrafi określić zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa systemów komputerowych w świetle przepisów, 
2. zna podstawowe przepisy z dziedziny tzw. prawa karnego komputerowego oraz ochrony praw autorskich, 
3. Zna przepisy dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 
4. zna podstawowe normy dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i audytem bezpieczeństwa, 
5. potrafi zastosować przepisy dotyczące bezpieczeństwa systemów komputerowych, 
6. potrafi zaprojektować politykę bezpieczeństwa informacji.
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Brak.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
1.	Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa informacji. 
2.	Normy i standardy dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i audytem bezpieczeństwa.
3.	Norma ISO/IEC 13335.
4.	Elementy Business Continuity Management.
5.	Elementy prawa komputerowego i informatyki śledczej.
6.	Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
ISO/IEC 13335-1.
PN ISO/IEC 27001:2007.
BS 25999-1.
Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228).

Literatura uzupełniająca:
Brak.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 15
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
1, 2, 3, 4 Prezentacje, referaty, dyskusje dotyczące wybranych zagadnień, 
5, 6 Projekty instrukcji bezpieczeństwa danych, 
5, 6 Projekty polityki bezpieczeństwa.

Test obejmujący materiał z wykładów. 
Projekt instrukcji dotyczący bezpieczeństwa danych lub polityki bezpieczeństwa.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy