Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami informatycznymi
Kod przedmiotu 02 60 4870 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 6
Liczba przyznanych punktów ECTS 4
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Paweł Kapusta
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami zarządzania projektami informatycznymi.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po ukończeniu kursu student: 
1. Potrafi modelować procesy biznesowe w celu prostoty implementacji z naciskiem na wartościowanie zasobów i informacji, nabywa umiejętność pracy w grupie.
2. Potrafi zdefiniować role uczestników  projektu oraz ich zadania.
3. Potrafi scharakteryzować podstawowe metodologie wytwarzania oprogramowania.
4. Potrafi posługiwać się narzędziami metodologicznymi i programowymi w celu harmonogramowania projektów informatycznych.
5. Zna podstawowe zagrożenia projektów informatycznych oraz strategie reakcji na materializację zagrożenia.
6. Zna podstawowe zasady budowy i zarządzania zespołami.
7. Potrafi scharakteryzować podstawowe strategie wprowadzania produktu na rynek.
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza,  umiejętności  i obsługa narzędzi z zakresu inżynierii oprogramowania
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD:
1.	Ujęcie procesowe organizacji, system informacyjny a system informatyczny.
2.	Rodzaje inwestycji w informatykę.
3.	Zarządzanie a zarządzanie projektem.
4.	Podejście produktowe i pragmatyczne do oprogramowania 
5.	Metodyka a tworzenie projektu informatycznego.
6.	Budowanie zespołu i zarządzanie nim (zasady komunikacji, uczestnicy, wykorzystanie hermetyzacja, sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych).
7.	Zarządzanie ryzykiem.
8.	Metoda AIE (Applied Information Economics) z przykładami ROI-TCO. Szacowanie wartości informacji i efektywności systemu dla przykładu modelu biznesowego.
9.	Tworzenie harmonogramów (wyznaczenie czasu trwania projektu i  koniecznych kosztów w kontekście minimalizacji ryzyka).
10.	Przykładowe metodyki zarządzania projektami (np. Prince2).
 
LABORATORIUM:
1.Wprowadzenie do BPMN (Business Process Modeling Notation )
 jako zasady procesowego opisu modeli biznesowych w celu prostoty implementacji. Sprawdzanie zapotrzebowania na zasoby; czas, pieniądze, ludzie oraz wyznaczanie wąskich gardeł jako czynników krytycznych; brak zasobów ludzkich, finansowych; procesowe parametry graniczne). Śledzenie zapotrzebowania i rozrastania się modelu oraz zasobów w zależności od odbiorców projektu; od dedykowanej aplikacji poprzez B2C do B2B z wykorzystanie technik Flow Charter.
2. Szacowanie wartości informacji i efektywności systemu dla przykładu modelu biznesowego (ROI-TCO) z AIE (Applied Information Economics); wyznaczenie czasu trwania projektu i  koniecznych kosztów w celu zmniejszenia ryzyka.

Ćwiczenia  wykonywane w grupach 4-5 studentów.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Materiały wykładowe.
2. http://www.bpmn.org/.
3. Mariusz Flasiński: Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, 2006.

Literatura uzupełniająca:
1. Alistair Cockburn: Jak pisać efektywne przypadki użycia, WNT, 2004.
2. Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, 2006.
3. www.hubbardresearch.com 
4. http://www.igrafx.com/
5. http://www.isixsigma.com/
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
30 15 45
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
1,2,4,5,6,7 zadania laboratoryjne
2,3 test/zaliczenie
5,6,7 obserwacja/dyskusja

50% kolokwium zaliczające na wykładzie, 50% ocena ćwiczeń wykonanych w laboratorium.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy