Nazwa przedmiotu Projektowanie dynamicznych stron www
Kod przedmiotu 02 64 4869 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 6
Liczba przyznanych punktów ECTS 2
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Wojciech Bieniecki
dr inż. Wojciech Bieniecki
Cele przedmiotu
 1. Zapoznanie studentów z technologiami tworzenia dynamicznych stron WWW z wykorzystaniem skryptów po stronie klienta oraz serwera
Efekty kształcenia przedmiotu
 1. Student potrafi wymienić, opisać i klasyfikować technologie tworzenia statycznych i dynamicznych stron WWW;
 2. Student potrafi charakteryzować architekturę i implementację aplikacji RIA.
 3. Student potrafi stosować języki HTML5, CSS, JavaScript wraz z roszerzeniami do projektowania interaktywnych stron WWW.
 4. Student potrafi tworzyć typowe aplikacje w języku PHP z zastosowaniem systemu plików, grafiki, bazy danych i komunikacji asynchronicznej AJAX.
 5. Student potrafi implementować mechanizmy bezpieczeństwa na stronach WWW.
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Dobra znajomość zagadnień komunikacji człowiek-komputer
Podstawowa umiejętność tworzenia i przetwarzania grafiki komputerowej.
Umiejętność tworzenia prostych stron WWW z zastosowaniem HTML i CSS
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
1. Metody tworzenia dynaminczych stron WWW
2. Aplikacje RIA
3. Rozszerzone możliwości HTML5
4. JavaScript - programowanie oparte o funkcje
5. Opis bibliotek jQuery i AngularJS
6. Komunikacja asynchroniczna AJAX
7. Wprowadzenie do PHP: przetwarzanie tekstów, plików i grafiki na stronach WWW
8. Bazy danych i bezpieczeństwo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Ćwiczenia podzielono na zadania podstawowe, wykonywane na czas w trakcie trwania laboratorium oraz na zadania projektowe wykonywane jako praca domowa.
Zakres laboratorium obejmuje
1. Walidacja formularzy HTML
2. Interaktywna aplikacja RIA lub gra zrealizowana z wykorzystaniem jQuery
3. Aplikacja przeglądarkowa wykorzystująca mechanizmy WebStorage lub LocalStorage
4. Aplikacja PHP z obsługą plików, czasu i grafiki
5. Aplikacja JavaServlet implementujaca model MVC.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
 1. Włodzimierz Gajda, JQuery. Poradnik programisty, Helion 2010
 2. Shelley Powers: JavaScript. Wprowadzenie, Helion 2005
 3. Bogdan Brinzarea-Iamandi, Cristian Darie, Audra Hendrix, AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Helion 2011
 4. Marty Hall, Larry Brown, Yaakov Chaikin, Core Java Servlets i JavaServer Pages. Tom II. Wydanie II Helion 2009

Literatura uzupełniająca:
 1. Marcin Lis, Tablice informatyczne. PHP. Wydanie II, Helion 2009.
 2. Marcin Lis, Tablice informatyczne AJAC, Helion 2008.
 3. Marty Hall, Larry Bron, Core Java - Serwisy internetowe, Helion
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 15 30
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
1-3. Pisemny sprawdzian (test wielokrotnego wyboru)
3-5. Ocena ćwiczeń laboratoryjnych lekcyjnych i domowych

Wykład (waga 1/3)- egzamin pisemny w formie testu otwartego.
Laboratorium (waga 2/3) - sprawozdania z ćwiczeń lekcyjnych i prac domowych
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy