Nazwa przedmiotu Programowanie sieciowe
Kod przedmiotu 02 52 4868 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 6
Liczba przyznanych punktów ECTS 2
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Radosław Wajman
Cele przedmiotu
 1. Zapoznanie studentów: z z technikami programowania sieciowego: IP, TCP, UDP,
 2. Zapoznanie studentów: ze środowiskiem programistycznym Jonos Space i Junosphere.
Efekty kształcenia przedmiotu
 1. Po zakończeniu kursu student będzie potrafił:
 2. Zaprojektować i wykonać aplikację sieciową w technologii klient-serwer,
 3. Użyć protokołu TCP/IP oraz UDP/IP do rozwiązania praktycznego problemu,
 4. Projektować i implementować wielowątkowe algorytmy (z uwzględnieniem synchronizacji i usypiania wątków),
 5. Zaprojektować i wykonać aplikację sieciową z użyciem języków C#, C++ lub JAVA,
 6. Korzystać z usługi Junosphere; projektować własną topologię i uruchamiać własne skryptu na wirtualnych urządzeniach,
 7. Projektować aplikacje z wykorzystaniem biblioteki Junos Space.
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Posiadanie umiejętności zdobytych w ramach przedmiotów: "Podstawy programowania", "Programowanie obiektowe", "Sieci komputerowe"
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
Opis wykładu
1. Programowanie aplikacji klient serwer w sieciach TCP/IP
2. Możliwości środowisk programistycznych w systemie operacyjnym JUNOS
3. Programowanie z użyciem środowiska Junos SDK i Junos Space SDK
4. Projektowanie wirtualnych sieci komputerowych w usłudze Junosphere
5. Protokół skryptowy Junos XML
   
ĆWICZENIA LABORATORYJNE
1. Zaprojektowanie i wykonanie programu z usługą TCP klient-serwer
2. Realizacja zadań programistycznych w Junos SDK i Junos Space SDK
3. Projekt wirtualnej sieci w Junosphere
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. W. Richard Stevens, Gary R. Wright "BIBLIA TCP/IP T.1/T.2" WNT/RM, Prentice Hall, 1998 (pl)
2. S. Orłowski, M. Grabek "C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty:, Helion, 2012
3. Douglas E. Comer "Sieci komputerowe TCP/IP" Tomy 1, 2, 3 WNT 1997
4. R.Stevens: "UNIX. Programowanie usług sieciowych. Tom 1 - API: gniazda i XTI; WNT, 2002 
5. R.Stevens: "UNIX. Programowanie usług sieciowych. Tom 2 - Komunikacja międzyprocesowa; WNT, 2002	
6. R. Stevens "PROGRAMOWANIE ZASTOSOWAŃ SIECIOWYCH W SYSTEMIE UNIX"; 1996 
7. Wollisz A.: "Podstawy lokalnych sieci komputerowych. Tom 2: Oprogramowanie komunikacyjne i usługi sieciowe". WNT 1992.
8. A Sopala "Pisanie programów internetowych" Mikom 2000 wydanie I

Literatura uzupełniająca:
1. Publikacje sieciowe firmy Microsoft, Apple
2. Repozytoria RFC
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 15 30
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
1. Projekt i ćwiczenia
2. Projekt
3. Projekt i ćwiczenia
4. Projekt

Wykład: sprawdzian pisemny 
Laboratorium: oceny z 4 programów cząstkowych oraz ocena programu końcowego Ocena końcowa składa się w 75% z oceny laboratoryjnej oraz w 25% wykładowej
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy