Nazwa przedmiotu Programowanie aplikacji webowych
Kod przedmiotu 02 64 4867 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 4
Semestr studiów 7
Liczba przyznanych punktów ECTS 3
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Radosław Adamus
dr inż. Radosław Adamus
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z tematyką budowania aplikacji działających w środowisku webowym, uwzględniając specyfikę architektury tego typu systemów, narzędzia pozwalające na ich wytwarzanie oraz kwestie bezpieczeństwa tego typu rozwiązań.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zakończeniu kursu student potrafi:
1. Zdefiniować i przeanalizować kanoniczną architekturę aplikacji webowej oraz rozpoznawać jej reprezentacje w różnych środowiskach
2. Wymienić, scharakteryzować wzorce projektowe wykorzystywane w budowaniu aplikacji webowych oraz znaczenie architektury warstwowej.
3. Charakteryzować, dobierać i stosować odpowiednie narzędzia realizacji zadań aplikacji webowej: po stronie klienta i po stronie serwera z wykorzystaniem komunikacji synchronicznej oraz asynchronicznej.
4. Implementować prostą aplikację webową wg zadanych wymagań z wykorzystaniem wybranego narzędzia (szkieletu aplikacji webowej)
5. Charakteryzować podstawowe zagrożenia aplikacji webowych oraz proponować metody umożliwiające ich zapobieganiu.
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Umiejętność programowania obiektowego, znajomość podstawowych wzorców projektowych, umiejętność pracy w zintegrowanych środowisko programistycznym.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD:
Co to jest alikacja webowa? Projektowanie a Web, rozwój aplikacji webowej (od statycznych stron do przetwarzania w chmurze). Architektur aplikacji webowych, Protokół http, Projektowanie aplikacji webowych - Wzorzec MVC Technologie aplikacji
webowych.
Dalsza część wykładu powinna opierać się na wybranych technologiach i frameworkach (np.
Apache Wicket): cykl życia aplikacji webowej, wzorzec przetwarzania, komponenty, obsługa Web Flow, bezpieczeństwo, technologia Ajax, testowanie aplikacji webowej, protokoły (SOAP, REST, RSS, Atom), Mashup, generowanie szkieletu dostępu do danych (ang. scaffolding).
LABORATORIUM:
Zgodne z tokiem wykładowym, bazujące na wybranych technologiach i frameworkach (np. Apache Wicket).
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
Krzysztof Rychlicki-Kicior: Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW, Helion 2010.
Materiały dostępne w internecie dotyczące frameworków MVC dla środowiska Java i JavaScript.

Literatura uzupełniająca:
Dave Crane, Darren James, Eric Pascarello: Ajax w akcji, Helion 2007.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 15 30
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Efekt 1 Kolokwium wykładowe – pytania testowe, 
Efekt 2 Kolokwium wykładowe – pytania testowe,
Efekt 3 Kolokwium wykładowe – pytania testowe, sprawozdanie z laboratorium
Efekt 4 Sprawozdanie z laboratorium
Efekt 5 Kolokwium wykładowe – pytania testowe, sprawozdanie z laboratorium

Wykład - test Laboratorium - sprawozdania z 5 ćwiczeń laboratoryjnych
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy