Nazwa przedmiotu Zaawansowane programowanie obiektowe
Kod przedmiotu 02 52 4866 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 5
Liczba przyznanych punktów ECTS 4
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr hab. Szymon Grabowski
dr inż. Wojciech Bieniecki
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi mechanizmami programowania obiektowego, pozwalającymi na tworzenie złożonych aplikacji w języku Java.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po ukończeniu przedmiotu student będzie:
1. opisywał i wyjaśniał mechanizmy programowania obiektowego,
2. implementował i testował aplikacje w języku Java korzystające z mechanizmów obiektowych,
3. posługiwał się wprawnie stosownymi narzędziami programistycznymi i dokumentacją,
4. wybierał i poprawnie używał odpowiednich bibliotek programistycznych i ich komponentów, realizujących złożone funkcjonalności (GUI, programowanie sieciowe etc.).
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Podstawowa umiejętność programowania w Javie.
Znajomość podstawowych algorytmów i struktur danych.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
- Klasy, interfejsy, adaptery, klasy anonimowe, metody, dziedziczenie, polimorfizm, pola statyczne, obsługa wyjątków
- Struktury danych - kolekcje, tablice, listy, zbiory, słowniki
- Programowanie generyczne
- Operacje na strumieniach
- Programowanie zorientowane na zdarzenia
- Programowanie wielowątkowe
- JavaBeans i refleksja
- Zdalne wywoływanie procedur
     
ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Ćwiczenia laboratoryjne realizujące treść wykładu.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Core Java, Podstawy, Helion 2008.
Bruce Eckel, Thinking in Java, Helion 2006.
Krzysztof Barteczko, Java - wykłady i ćwiczenia, Mikom 2000.

Literatura uzupełniająca:
Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Core Java, Techniki zaawansowane, Helion 2009.
Krzysztof Barteczko, Java od podstaw do technologii, Mikom 2004.
Michael C. Daconta, Eric Monk, J Paul Keller, Keith Bohnenberger, Java. Potrzaski, Helion 2003.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 30 45
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Efekty nr 1 i 4: kolokwium wykładowe.
Efekty nr 2, 3 i 4: samodzielnie realizowane ćwiczenia laboratoryjne.

Wykład: kolokwium wykładowe (40%). Laboratorium (60%): ocena średnia z laboratoriów.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy