Nazwa przedmiotu Inżynieria wymagań
Kod przedmiotu 02 60 4864 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 6
Liczba przyznanych punktów ECTS 2
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Paweł Kapusta
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami inżynierii wymagań i dokumentowaniem wymagań w oparciu o wybrany proces i model przypadków użycia.
Efekty kształcenia przedmiotu
Student po zakończeniu kursu będzie potrafił:
1. Dokonać analizy problemu,
2. Identyfikować użytkowników i udziałowców systemu,
3. Definiować granice systemu,
4. Budować modelowe wybranych procesów biznesowych przedsiębiorstwa,
5. Pracować zespołowo nad specyfikacją wymagań,
6. Definiować i stosować proces opracowywania modelu przypadków użycia,
7. Stosować standardy dokumentacji wymagań,
8. Weryfikować wymagania,
9. Stosować pojęcia związanie z zarządzaniem zmianami w wymaganiach w kontekście procesu konserwacji oprogramowania.
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw inżynierii oprogramowania.
Podstawowa znajomość i umiejętność stosowania pojęć z zakresu obiektowości.
Podstawowe umiejętności programowania obiektowego.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
Wprowadzenie do zarządzania wymaganiami: techniki zarządzania wymaganiami, narzędzia wspomagające proces zarządzania wymaganiami, 
Analiza problemu: definicja problemu, identyfikacja udziałowców i użytkowników, definiowanie granic systemu.
Modelowanie przedsiębiorstwa – przypadki biznesowe
Definiowanie potrzeb użytkowników, definiowanie systemu
Nowoczesna specyfikacja wymagań
Proces opracowywania modelu przypadków użycia
Miary jakości wymagań
Zasady weryfikacji oprogramowania w oparciu o definicję wymagań
Śledzenie zależności, wymagania a proces konserwacji oprogramowania, zarządzanie zmianami. 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Zgodne z tematami wykładowymi
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
Leffingwell Dean, Widrig Don: Zarządzanie wymaganiami, WNT, 2003

Literatura uzupełniająca:
Alistair Cockburn: Jak pisać efektywne przypadki użycia, WNT, 2004
Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion 2006.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 15 30
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
1. Test wyboru, projekt zespołowy
2. Test wyboru, projekt zespołowy
3. Test wyboru, projekt zespołowy 
4. Projekt zespołowy
5. Projekt zespołowy
6. Test wyboru, projekt zespołowy
7. Projekt zespołowy
8. Test wyboru, projekt zespołowy
9. Test wyboru, projekt zespołowy

Wykład - test wielokrotnego wyboru (50 %).
Laboratorium - projekt zespołowy (50 %).
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy