Nazwa przedmiotu Modelowanie i analiza obiektowa
Kod przedmiotu 02 60 4863 00
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 5
Liczba przyznanych punktów ECTS 2
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Jacek Wiślicki
dr inż. Radosław Adamus, dr inż. Tomasz Kowalski, dr inż. Jacek Wiślicki
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami analizy obiektowej i budowania odpowiednich modeli dla systemów informatycznych.
Efekty kształcenia przedmiotu
Student po zakończeniu kursu będzie potrafił:
1. Definiować i poprawnie używać podstawowe pojęcia w modelowaniu obiektowym,
2. Określić podstawowe własności dobrej architektury oprogramowania,
3. Definiować proces analizy (jego elementy i role uczestników w kontekście wybranego procesu inżynierii oprogramowania),
4. Odczytywać i rozumieć wymagania systemowe wyrażone przez model przypadków użycia, 
5. Zastosować proces analizy do zbudowania modelu analizy na podstawie modelu przypadków użycia z wykorzystaniem odpowiednich diagramów notacji UML i narzędzi CASE.
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw inżynierii oprogramowania.
Znajomość i umiejętność stosowania pojęć z zakresu obiektowości.
Średnio zaawansowane umiejętności programowania obiektowego.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
1. Obiektowości: Geneza, obszary oddziaływania, podstawowe zasady i pojęcia
2. Modelowanie pojęciowe: koncepcja, podejścia bezszwowe (ang. seamless)	
3. Elementy procesu inżynierii oprogramowania (np. RUP) w kontekście fazy modelowania i analizy: strategie w budowie modelu obiektowego,  kroki analizy, kryteria oceny, analiza a model przyrostowy
4. Architektura oprogramowania: kreowanie architektury, określanie podstawowych abstrakcji modelu dziedziny, wzorce i frameworki a architektura oprogramowania
5. Model przypadków użycia a faza analizy, realizacja przypadków użycia, klasy analizy.
6. Modelowanie zachowania przy wykorzystaniu diagramów sekwencji, wykrywanie związków przy wykorzystaniu diagramów komunikacji, diagramy klas – tworzenie statycznej struktury systemu w modelu analizy, 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
Poszczególne zagadnienia laboratoryjne zgodne z tokiem wykładu
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
Philippe Kruchten: Rational Unified Process od strony teoretycznej, WNT, 2006
Per Kroll, Philippe Kruchten Rational Unified Process od strony praktycznej, WNT, 2006

Literatura uzupełniająca:
Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, 2006
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 15 30
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
1. Test wyboru
2. Test wyboru
3. Test wyboru
4. Test praktyczny
5. Test praktyczny

Wykład - test wielokrotnego wyboru (50 %).
Laboratorium - test praktyczny (50 %).
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy