Kod przedmiotu 02 67 4509 00
Liczba punktów ECTS 2
Nazwa przedmiotu w języku prowadzenia
Robotyka 2
Nazwa przedmiotu w języku polskim Robotyka 2
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Robotics 2
Język prowadzenia zajęć polski
Poziom studiów studia I stopnia
Kierownik przedmiotu prof. dr hab. inż. Edward Jezierski
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Dariusz Zarychta
Formy zajęć i liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
Godziny kontaktowe 30 0 30
Czy e-learning Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Kryteria oceny (waga) 0,00 0,00
Cel przedmiotu
 1. Zastosowanie wiedzy w zakresie sterowania robotów zdobytych na wykładzie
 2. Poznanie rozwiązań w zakresie konstrukcji i sterowania robotów o różnej liczbie stopni swobody
 3. Zdobycie umiejętności planowania trajektorii dla poszczególnych zadań robotów
 4. Poznanie metod programowania manipulatorów z napędami elektrycznymi i pneumatycznymi
 5. Nabycie umiejętności programowania robotów za pomocą różnych języków programistycznych i w różnych środowiskach
 6. Ćwiczenie umiejętności symulowania pracy robota w środowisku wirtualnym.
Efekty kształcenia
 1. Student posiada umiejętność współpracy w grupie 3-5 osobowej, realizującej ćwiczenia laboratoryjne z zakresu programowania robotów (M1A_U02)
 2. Student potrafi opracować algorytm sterowania robota do sformułowanego przez prowadzącego zadania. Potrafi samodzielnie zaprogramować działania robota przemysłowego (M1A_U03)
 3. Student potrafi przygotować sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych, wykazując się umiejętnościami klarownego przedstawienia wyników badań (M1A_U11)
 4. Student ma świadomość odpowiedzialności za realizację zespołowych badań laboratoryjnych i ich dokumentowanie (M1A_K04)
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Efekty 1, 4 - obserwacja, dyskusja w grupie
Efekt 2 - obserwacja, indywidualna rozmowa, kolokwia 
Efekt 3 - ocena sprawozdań z laboratorium

Ocena bieżącej pracy grupy, kolokwia, ocena sprawozdań.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z fizyki, inżynierii elektrycznej, elektroniki i sterowania.
Treści kształcenia z podziałem na formy
ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
1. Wprowadzenie - podzespoły różnych robotów: łańcuchy kinematyczne, zespoły napędowe, systemy sensoryczne, sterowniki, jednostki zasilające.
2. Programowanie robota kartezjańskiego z silnikami krokowymi.
3. Programowanie robota ze złączami obrotowymi, wyposażonego w napędy elektryczne.
4. Programowanie robota przemysłowego IRp-6 metodą uczenia.
5. Programowanie sekwencyjne manipulatora pneumatyczno-elektrycznego FESTO przy wykorzystaniu sterownika PLC.
6. Planowanie zaawansowanych zadań manipulacyjnych przy wykorzystaniu oprogramowania symulacyjnego EASYROB.
7. Programowanie i realizacja współpracy dwóch robotów we wspólnej przestrzeni roboczej.
8. Planowanie i programowanie współpracy elementów zrobotyzowanego stanowiska złożonego z robota przemysłowego, obrotowego stołu oraz przenośnika taśmowego.
9. Programowanie robota typu SCARA
10 Programowanie robota o 6 stopniach swobody.
Literatura podstawowa
 1. Jezierski E.: Robotyka - kurs podstawowy. Wyd. PŁ, 2002.
 2. Materiały pomocnicze do laboratorium robotyki. Wyd. Instytutu Automatyki PŁ http://robotyka.wpk.p.lodz.pl.
Literatura uzupełniająca
 1. Kozłowski K., Dutkiewicz P., Wróblewski W.: Modelowanie i sterowanie robotów. PWN, Warszawa 2003.
 2. Jezierski E.: Dynamika Robotów. Wyd. WNT-Warszawa, 2006.
Przeciętne obciążenie godzinowe studenta pracą własną
46
Uwagi
Aktualizacja