Nazwa przedmiotu CAM Design
Kod przedmiotu 01 28 0318 00
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia II stopnia
Rok studiów 2
Semestr studiów 3
Liczba przyznanych punktów ECTS 4
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Tomasz Rutkiewicz
dr inż. Marcin Gołąbczak, dr inż. Tomasz Rutkiewicz
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z podstawową terminologią z zakresu obróbki skrawaniem w języku angielski oraz praktycznym wykorzystaniem systemów CAM do opracowania technologii wytwarzania wyrobów w zakresie obróbki skrawaniem z użyciem programów MasterCAM i EdgeCAM.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zakończeniu przedmiotu Student potrafi:
Efekt 1. poprawnie używać podstawową terminologię z zakresu obróbki skrawaniem w języku angielskim (IP1A_U03);
Efekt 2. wybrać oraz praktycznie wykorzystać narzędzie programowe do rozwiązania konkretnego problemu technologicznego z zakresu obróbki skrawaniem (IP1A_U32);
Efekt 3. wygenerować program (dla obrabiarki CNC) obróbki powierzchni czołowej, konturu (zewnętrznego lub wewnętrznego), kieszeni z wyspą oraz powierzchni przestrzennej (3D) w systemach EdgeCAM i MasterCAM (IP1A_U33;
Efekt 4. dostosować program obróbkowy dla różnych obrabiarek CNC (układów sterowania) oraz stworzyć nowy postprocesor w systemach EdgeCAM i MasterCAM (IP1A_U10).
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Student ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw technologii maszyn, grafiki inżynierskiej, projektowania procesów i oprzyrządowania technologicznego wspomaganego komputerowo.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD:											                    
1. Terminologia angielska z zakresu obróbki skrawaniem.					                             
2. Systemy komputerowo wspomaganego projektowania i zintegrowanego wytwarzania.                                    
3. Metody automatyzacji projektowania procesów technologicznych.			                                    
4. Systemy programowania obrabiarek sterowanych komputerowo.			                                    
5. Bazy danych dla projektowania procesów technolog wspomaganych komputerowo.	                                    
6. Zasady doboru parametrów obróbki w komputerowo wspomaganym projektowaniu.	                                    
7. Wdrażanie technik CAx.									                      

LABOLATORIUM:										                     
1. Projektowanie technologii oraz generowanie kodów na obrabiarki CNC dla operacji tokarskich w programach: MasterCam i EdgeCAM. 	 
2. Projektowanie technologii oraz generowanie kodów na obrabiarki CNC dla operacji frezarskich w programach: MasterCam i EdgeCAM. 
3. Tworzenie nowego postprocesora w programie EdgeCam.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Chlebus E.: Techniki komputerowe w inżynierii produkcji. WNT Warszawa 2000.
2. Mieczysław Feld.: Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn. WNT Warszawa 1994
3. Szadkowski J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, roboty, elastyczne systemy obróbkowe. Wydawnictwa PŁ. Łódź 1998.

Literatura uzupełniająca:
MasterCam operator manual - Solid Tutorial Version X3, 2009.
MasterCam operator manual - Lathe Tutorial Version X3, 2009.
MasterCam operator manual - Mill Tutorial Version X3, 2009.
Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 1995.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
20 10 30
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Weryfikacja efektu 1 - na podstawie pisemnego sprawdzianu oraz pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych.
Weryfikacja efektów 2, 3 i 4 - na podstawie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa składa się z: 70% - oceny z pisemnego sprawdzianu wykładu, 30% - oceny ze sprawozdań z laboratorium.
Język prowadzenia zajęć angielski
Praktyki nie dotyczy