Nazwa przedmiotu Advanced Manufacturing
Kod przedmiotu 01 28 0316 00
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia II stopnia
Rok studiów 2
Semestr studiów 3
Liczba przyznanych punktów ECTS 4
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr hab. inż. Paweł Leżański
dr inż. Stanisław Midera
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z najnowszymi, zaawansowanymi metodami obróbkowymi
podstawowych materiałów konstrukcyjnych w zakresie obróbki wiórowej, ściernej i
erozyjnej oraz w zakresie mikro- i nanotechnologii. Także, dostarczenie informacji na
temat warstwy wierzchniej kształtowanej w różnych procesach technologicznych
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi:
1. Klasyfikować i opisywać fizyczne podstawy wybranych zaawansowanych metod obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej oraz obróbek hybrydowych. (AR2A_W15)
2. Oceniać możliwości technologiczne obróbki elektroerozyjnej (EDM), elektrochemicznej (ECM), laserowej (LBM), jonowej (JBM) oraz obróbki hybrydowej  (AR2A_W15)
3. Interpretować wpływ warunków obróbki na przebieg procesu obróbkowego i ukształtowanie warstwy wierzchniej  (AR2A_W15)
4. Wyjaśniać rolę cieczy obróbkowych w procesie obróbki i przeanalizować strategie ich podawania w strefę obróbki  (AR2A_W15)
5. Zaproponować technologię obróbki złożonych części maszyn (gwintów, kół zębatych)  (AR2A_W15)
6. Zaproponować metody pomiaru i układy pomiarowe do badań przebiegu procesów obróbkowych, przeprowadzić pomiary i formułować wnioski na podstawie uzyskanych wyników pomiarów  (AR2A_W15)
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych metod obróbki ubytkowej, znajomość podstawowych materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych oraz ich obróbki cieplnej,
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
1. Zaawansowane technologie obróbki wiórowej: nowoczesne materiały narzędziowe,
obróbka szybkościowa (HSC) wysoko-wydajna obróbka (HPC), obróbka twardych
materiałów, obróbka trudnoobrabialnych materiałów,
2. Zaawansowana technologia obróbki ściernej: nowoczesne materiały ścierne,
wysokowydajne szlifowanie głębokie (HEDG), szlifowanie z ciągłym ostrzeniem
elektrolitycznym (ELID), metody hybrydowe (obróbka chemiczno-ścierna, szlifowanie
elektroerozyjne, itd.).
3. Nowoczesne obróbki erozyjne: obróbka elektoerozyjna, laserowa, elektronowa,
plazmowa,
4. Mikro- i nano-obróbka,
5. Nowoczesne ciecze obróbkowe i systemy chłodzenia w obróbce skrawaniem,
6. Warstwa wierzchnia. Zjawiska i procesy kształtujące warstwę wierzchnią. Właściwości
warstwy wierzchniej i metody ich pomiarów. Wpływ warstwy wierzchniej na właściwości
eksploatacyjne przedmiotu,
7. Metody obróbki i pomiaru złożonych powierzchni (kół zębatych, gwintów, itp.),
ĆWICZENIA LABORATORYJNE
1. Dobór warunków i realizacja obróbki wg programu CNC na wycinarce drutowej
2. Metody obróbki powierzchni złożonych I
3. Metody obróbki powierzchni złożonych II
4. Wpływ warunków obróbki na stan warstwy wierzchniej I
5. Wpływ warunków obróbki na stan warstwy wierzchniej II
6. Badanie różnych strategii podawania cieczy obróbkowej w procesie skrawania,
7. Badanie właściwości warstwy wierzchniej
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. H. Banasiak, A. Gołąbczak: Obróbka skrawaniem, ścierna i erozyjna, Łódź 1996.
2. K. Jemielniak: Obróbka Skrawaniem, Warszawa 1998.
3. J. Kaczmarek. Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej. WNT, 1979.
4. B. Kruszyński (ed.) Laboratorium obróbki skrawaniem, Łódź 2001.

Literatura uzupełniająca:
1. J. Dmochowski. Podstawy obróbki skrawaniem. PWN, 1981.
2. L. Kwapisz. Obróbka i obrabiarki erozyjne.
3. K. Oczoś, J. Porzycki. Szlifowanie. WNT 1989.
4. J. Dmochowski, A. Uzarowicz. Obróbka skrawaniem i obrabiarki.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 15 30
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Efekty (1,2,3,4) ) ocena z egzaminu w postaci pisemnej i/lub ustnej 
Efekt (6) ocena raportów z zajęć laboratoryjnych

zaliczenie wykładu 60% oceny końcowej, zaliczenie laboratorium 40% oceny końcowej
Język prowadzenia zajęć angielski
Praktyki nie dotyczy