Nazwa przedmiotu Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Kod przedmiotu 01 28 0024 00
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 6
Liczba przyznanych punktów ECTS 3
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Piotr Zawiasa
dr inż. Paweł Kubik, dr inż. Dariusz Wrąbel
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami numerycznego sterowania obrabiarek oraz innych urządzeń technologicznych stosowanych w procesach wytwórczych wykorzystujących różne języki sterowania.
Efekty kształcenia przedmiotu
  1. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: klasyfikować oraz wyjaśniać zalety i wady poszczególnych rodzajów układów napędu posuwu (AR1A_W14,MT1A_W15);
  2. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: klasyfikować oraz wyjaśniać zalety i wady systemów sterowań numerycznych oraz struktur układów sterujących (AR1A_W14,MT1A_W15);
  3. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: opisywać stosowane obecnie metody i języki programowania współczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie (AR1A_W14,MT1A_W15);
  4. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: projektować procesy technologiczne na obrabiarki CNC(AR1A_U27,MT1A_U06);
  5. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: programować tor narzędzia dla wykonania prostego detalu na obrabiarkę CNC (AR1A_U10,AR1A_U13,AR1A_U27,MT1A_U06);
  6. Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi: przeprowadzić symulację obróbki w programach CAM(AR1A_U13,MT1A_U06).
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Znajomość budowy i działania obrabiarek sterowanych ręcznie, technologii budowy maszyn oraz podstaw sterowania automatycznego i robotyki.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
1. Sposoby sterowania obrabiarkami w zależności od stopnia automatyzacji.
2. Systemy sterowań numerycznych obrabiarek i struktura układów sterujących.
3. Układy napędu posuwu w OSN (napędy przełączalne).
4. Układy napędu posuwu w OSN (napędy sterowane impulsowo).
5. Układy pomiaru położenia i prędkości w OSN.
6. Charakterystyczne zespoły mechaniczne OSN.
7. Nowoczesne komponenty używane do konstrukcji OSN.
ĆWICZENIA LABORATORYJNE
1. Zapoznanie z obsługą maszyn sterowanych numerycznie (CNC).
2. Zapoznanie ze sposobami pomiaru narzędzi i wyznaczaniu punktu zerowego maszyny na obrabiarkach CNC.
3. Opracowanie programu na tokarkę CNC z wykorzystaniem cykli tokarskich dla różnych sterowań.
4. Opracowanie programu na frezarkę CNC z wykorzystaniem cykli frezarskich dla różnych sterowań.
5. Zapoznanie z oprogramowaniem CAM i jego możliwościami.
6. Opracowanie programu na obrabiarki CNC z wykorzystaniem oprogramowania CAM.
7. Realizacja procesu technologicznego na obrabiarce CNC.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Kosmol, J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 1995.
2. Kosmol, J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT, Warszawa 1998.
3. Pritschow, G.: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi. Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1995.

Literatura uzupełniająca:
1. Kosmol, J.: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
2. Mierzejewski, J.: Serwomechanizmy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT, Warszawa 1977.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 30 45
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Efekt kształcenia nr 1, 2, 3 - pisemne zaliczenie wykładu.
Efekt kształcenia nr 4, 5, 6 - ocena za aktywność, sprawozdania z laboratorium.

Do otrzymania oceny zaliczającej niezbędne jest: pozytywna ocena z kolokwium kończącego wykład, wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa będzie składała się w 60% z oceny z kolokwium, 40% z oceny ćwiczeń laboratoryjnych.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy