Nazwa przedmiotu Kontrola jakości
Kod przedmiotu 01 28 0023 00
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 6
Liczba przyznanych punktów ECTS 3
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Józef Zawada
mgr inż. Jakub Świerczyński
Cele przedmiotu
1. Zapoznanie studentów z zasadami, metodami i systemami organizacyjnymi zapewniającymi odpowiednią jakość wyrobów i usług;
2. Przedstawienie studentom metody oceny zdolności procesu, metod monitorowania przebiegu procesów produkcji oraz sposobów kontroli wyników tych procesów
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi:
1. Opisywać i wyjaśniać podstawowe pojęcia, zasady i mechanizmy związane z zarządzaniem jakością (AR1A_W23);
2. Projektować procesy opracowywania i wdrażania systemów zarządzania jakością w zakładach przemysłowych (AR1A_W23; AR1A_U06);
3. Opracowywać typowe dokumenty systemowe wymagane przez normę ISO 9001 (AR1A_W23);
4. Oceniać zdolność procesu produkcyjnego do spełnienia przyjętych wymagań oraz stabilność przebiegu tego procesu (AR1A_W23; AR1A_U06);
5. Opracowywać plany statystycznej kontroli odbiorczej (AR1A_W23).
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Elementarna wiedza z zakresu organizacji i zarządzania produkcją oraz znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
1. Wprowadzenie w problematykę jakości wyrobów i usług: definicje i interpretacje podstawo-wych pojęć z dziedziny jakości, mechanizmy zapewnienia właściwej jakości wyrobów i usług, istota współczesnych systemów zarządzania jakością, zasady zarządzania jakością
2. Normalizacja w dziedzinie jakości: normy ISO s.9000 – pakiet podstawowy i normy wspomagające; funkcje poszczególnych norm; interpretacja wymagań normy ISO 9001:2000; 
3. Systemy zarządzania jakością: opracowywanie i wdrażanie, dokumentowanie, badanie skuteczności i efektywności działania, doskonalenie;
4. Kontrola jakości procesów produkcji: ocena zdolności procesu, ocena przebiegu procesu (karty kontrolne);
5. Kontrola jakości wyników procesu: rodzaje kontroli, plany kontroli;

PROJEKTOWANIE
Zajęcia składają się z dwóch części. Część pierwsza, obejmująca 18h zajęć, ma charakter seminaryjno-projektowy. Jej celem jest przygotowanie studentów do wykonania projektów nr 1 - opracowania różnych procedur SZJ. Poszczególne projekty realizowane są przez dwuosobowe zespoły. W ramach tej części zajęć przewidziane są następujące rodzaje aktywności:
- dyskusja wstępna dotycząca podstawowych aspektów realizowanych projektów (grupa);
- wykonanie projektów i ich prezentacja w formie multimedialnej (zespoły);
- dyskusja nad zaprezentowanymi projektami (grupa);
- wykonanie końcowej, podlegającej ocenie, wersji projektów (zespoły);
Część druga zajęć projektowych, obejmująca 12h, ma charakter projektowo-obliczeniowy, w związku z czym powinna odbywać się w laboratorium komputerowym. Jej celem jest przygotowanie studentów do wykonania projektów nr 2. Projekty te, realizowane indywidualnie, zawierają następujące zadania:
- ocena zdolności procesu;
- ocena przebiegu procesu;
- opracowanie planu statystycznej kontroli odbiorczej.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Hamrol A., Mantura W. – „Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka”, wyd. PWN, Warszawa 2009 r.; 
2. Thompson J. i inni "Techniki zarządzania jakością" AOW Exit, Warszawa 2005;
3. Zawada J. “Jakość i certyfikacja. Zagadnienia wybrane”; preskrypt, Łódź 2011;
4. Normy PN-ISO s.9000 – pakiet podstawowy (ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011);
5. Normy z grupy "Statystyczna kontrola jakości" (PN-N 03022, PN-N 03024, PN-N 03032).

Literatura uzupełniająca:
1. Ziółkowski Stanisław "Systemy zarządzania jakością...", WNT, Warszawa 2007;
2. Poradnik Komitetu ISO/TC 176 "ISO 9001 dla małych firm. Metody postępowania"
3. Greber T. „Statystyczne sterowanie procesami ...”, StatSoft Polska, Kraków, 2000r;
4. PN-ISO 8258:1996 Karty kontrolne Shewharta
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 30 45
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Efekt/Metoda  
1. Sprawdzian z wiadomości teoretycznych
2. Sprawdzian z wiadomości teoretycznych
3. Sprawdzian z wiadomości teoretycznych + projekt 1
4. Projekt 2
5. Projekt 2

Ocena uzyskana przez studenta zależy od średniej arytmetycznej ocen cząstkowych za wiadomości teoretyczne (40%) i wykonane projekty (po 30%). Średnią tą oblicza się tylko w przypadku, gdy wszystkie oceny cząstkowe są pozytywne.
Ocena za wiadomości teoretyczne jest uzależniona od stosunku ilości poprawnych informacji poda-nych przez studenta do ilości informacji oczekiwanych (np. w przypadku testu od ilości zdobytych punktów odniesionej do ilości możliwych do zdobycia punktów). Wymagane wartości tego stosunku wynoszą:
- na ocenę 3 (trzy) - minimum 60%
- na ocenę 4 (cztery) - minimum 80%;
- na ocenę 5 (pięć) - minimum 95%
Ocena za wykonany projekt jest oceną kompleksową obejmującą następujące aspekty:
- oryginalność proponowanych rozwiązań;
- poprawność proponowanych rozwiązań;
- zgodność projektu z pozostałymi projektami grupy;
- poprawność formalną i estetykę;
- jakość prezentacji projektu
Wymagania dla ocen zaliczających przedmiot "Kontrola jakości" zestawiono w poniższej tabeli
Średnia ocen cząstkowych   Ocena zaliczająca przedmiot
  3,00 - 3,30               3,0
  3,30 - 3,70               3,5
  3,70 - 4,10               4,0
  4,10 - 4,40               4,5
  pow. 4,40                5,0
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy