Nazwa przedmiotu Programowanie PLC
Kod przedmiotu 01 28 0020 00
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 2
Semestr studiów 4
Liczba przyznanych punktów ECTS 2
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Paweł Lajmert
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z metodami programowania sterowników PLC oraz układami automatyki przemysłowej.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi:
1. Opisywać i wyjaśniać budowę, przeznaczenie oraz możliwości współczesnych programowalnych sterowników logicznych PLC (AR1A_W23).
2. Opisywać typy danych, deklaracje zmiennych, funkcje sterujące, arytmetyczne oraz funkcje specjalne (AR1A_W23).
3. Pisać programy do realizacji sterowania sekwencyjnego dla sterowników PLC w języku drabinkowym, schematów blokowych, listy instrukcji i w języku strukturalnym (AR1A_U06).
4. Opisywać i wyjaśniać budowę, przeznaczenie oraz możliwości różnych czujników pomiarowych automatyki przemysłowej (AR1A_W23). 
5. Opisywać sposoby podłączenia do sterownika PLC różnych układów pomiarowych i sterujących automatyki przemysłowej (AR1A_W23).
6. Sprawnie posługiwać się fachową terminologią przy opisie budowy i możliwości sterowników PLC (AR1A_W23).
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Wykorzystywane są wiadomości z podstaw informatyki.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
Wykład
1. Zagadnienia wstępne: Podstawy sterowników PLC. Budowa sterowników PLC.
2. Konfiguracja sprzętowa sterowników: Moduły wejść/wyjść sterowników PLC. Moduły komunikacyjne w sterownikach PLC.
3. Elementy języków programowania: typy danych i deklarowanie zmiennych, funkcje przekaźnikowe, przerzutniki, liczniki i czasomierze, funkcje arytmetyczne i relacji.
4. Metody programowania sterowników PLC.
5. Omówienie języków programowania: Język drabinkowy, listy instrukcji, schematów blokowych i język strukturalny.
6. Metody syntezy algorytmów sterowania: Sieci Petriego. Definicje, sposób opisu, własności, przykłady.
7. Przegląd układów pomiarowych i sterujących automatyki przemysłowej.

Laboratorium
1. Programowanie sterowników Logo Siemens: język schematów blokowych.
2. Programowanie sterowników Mitsubishi: język drabinkowy.
3. Programowanie sterowników PLC w języku listy instrukcji i języku strukturalnym.
4. Sterowanie sekwencją ruchu siłowników pneumatycznych z wykorzystaniem sterowników PLC.
5. Sterowanie pracą silnika prądu zmiennego w wykorzystaniem sterownika PLC.
6. Programowanie manipulatora przemysłowego z wykorzystaniem zaawansowanych sterowników PLC.
7. Badanie charakterystyk czujników przemysłowych.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Legierski T., Wyrwał J., Kasprzyk J., Hajda J.: Programowanie sterowników PLC, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 1998.
2. Kasprzyk J.: Programowanie sterowników przemysłowych, WNT Warszawa 2006.
3. Seta Z.: Wprowadzenie do zagadnień sterowania: wykorzystanie programowalnych sterowników logicznych PLC, Mikom, Warszawa, 2002.
4. Kwaśniewski J.: Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, Wyd. BTC, Legionowo, 2008. 
5.  Szpyrka M.: Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych, WNT, Warszawa, 2008.

Literatura uzupełniająca:
1. Mikulczyński T., Samsonowicz Z.: Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych: metody modelowania procesów dyskretnych i programowania PLC, WNT, Warszawa, 1997.
2. Websites: www.siemens.pl, www.gefanuc.com.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 15 30
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Efekty 1, 2, 4 sprawdzane będą na zaliczeniu pisemnym i/lub ustnym. 
Efekty 3, 5, 6 sprawdzane będą w czasie ćwiczeń laboratoryjnych.

Weryfikacja przyjętych efektów kształcenia realizowana jest na podstawie pisemnego zaliczenia i przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych. Każdy moduł ćwiczeń laboratoryjnych zakończony jest złożeniem sprawozdania, które musi zawierać rozwiązanie postawionego problemu oraz wnioski końcowe. Przed przystąpieniem studentów do rozwiązania zadania laboratoryjnego dokonywana jest weryfikacja pisemna lub ustna przygotowania teoretycznego. Oceniana będzie również aktywność podczas laboratoriów.

Ocena końcowa przedmiotu składa się w 50% z oceny z wykładu i 50% oceny z laboratorium.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy