Nazwa przedmiotu Inżynieria produkcji w języku angielskim
Kod przedmiotu 01 28 0018 00
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 6
Liczba przyznanych punktów ECTS 3
Nazwisko wykładowcy/wykładowców prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak
dr inż. Marcin Gołąbczak, dr inż. Andrzej Zora
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze słownictwem technicznym w języku angielskim w zakresie podstawowych technik wytwarzania, obrabiarek, narzędzi, oprzyrządowania obróbkowego oraz pozwalającym opracować  dokumentację procesu technologicznego i ofertę handlową lub leasingową.
Efekty kształcenia przedmiotu
Poz akończeniu przedmiotu Student potrafi:
Efekt 1. omówić podstawowe zagadnienia dotyczące procesów technologicznych (IP1A_U01);
Efekt 2. przygotować w języku polskim i języku  angielskim opracowanie problemów z zakresu Inżynierii Produkcji, a zwłaszcza procesu technologicznego oraz oferty handlowej i lesingowej (IP1A_U04);  
Efekt 3. Przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu Inżynierii Produkcji ( IP1A_U05, IP1A_U33);
Efekt 4. Czytać i opracować w języku angielskim podstawową dokumentację techniczną oraz porozumiewać się przy użyciu poprawnej terminologii związanej z inżynierią produkcji (IP1A_U02).
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Studen ma wiedzę w zakresie  technologii materiałowych, budowy obrabiarek, technik wytwarzania i technologii maszyn.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD
1. Obrabiarki konwencjonalne (tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki itp.).
2. Podstawowe wyposażenie obrabiarek, stosowane narzędzia, zastosowania obróbkowe.
3. Obrabiarki sterowane numerycznie (CNC), budowa i możliwości zastosowania.
4. Erozyjne metody kształtowania wyrobów, obróbka elektroerozyjna, elektrochemiczna, laserowa, strugą wodno-ścierną.
5. Rapid Technology. Obrabiarki, technologia, zastosowania.
6. Hybrydowe metody kształtowania wyrobów.
7. Metody kontroli produkcji, przyrządy pomiarowe.
8. Dokumentacja technologiczna przygotowania produkcji.
9. Dokumentacja procesu technologicznego, karty technologiczne.

LABORATORIUM
1. Ocena technologicznych możliwości obróbki na wiertarce, tokarce i frezarce.
2. Oprzyrządowanie technologiczne procesów obróbki skrawaniem.
3. Pomiary dokładności i chropowatości powierzchni po obróbce skrawaniem.
4. Przygotowanie ściernic do pracy, metody obciągania ściernic.
5. Obróbka szlifowaniem i polerowaniem.
6. Możliwości technologiczne elektrodrążarki EDIOS12.
7. Procesy technologiczne przedmiotów typu wałek i dźwignia.
8. Opracowanie oferty handlowej lub leasingowej.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. W. Brian Rowe: "Principles of Modern Grinding Technology",  Elsevier 2009.
2. G. T. Smith: "Cutting Tool Technology", Springer 2008.

Literatura uzupełniająca:
1. Prospects and catalogues of machine tool, technological instrumentation of production:
- Sandvic Coromant 2012;
- Buehler 2012;
- Uniteam CNC Machines Centres 2012;
- Pafana 2013;
- Mori Seiki-the Machine Company 2012;
- EROWA 2012;
- Andre Abrasives Articles 2012.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 30 45
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Efekty 1 i 4 weryfikowane poprzez pisemny sprawdzian.
Efekty 2 i 3 weryfikowane poprzez ocenę merytoryczną sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji ustnej.

Ocena końcowa skład się z: 60% - pismnego sprawdzianu i 40% - sprawozdania z laboratorium i ustnej prezentacji.
Język prowadzenia zajęć angielski
Praktyki nie dotyczy