Nazwa przedmiotu Systemy komunikacji i negocjacji
Kod przedmiotu 01 28 0015 00
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia I stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 5
Liczba przyznanych punktów ECTS 4
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr Jerzy Woźniak
dr Jerzy Woźniak
Cele przedmiotu
1. Zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami komunikacji interpersonalnej i
praktycznymi implikacjami związanymi z ich stosowaniem w organizacji.
2. Przedstawienie głównych koncepcji i zasad skutecznych negocjacji.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:
1. wymienić i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji, (IP1A_W14, MT1A_W15, IM1A_W16, M1A_W15, AR1A_W23)
2. identyfikować i stosować różne rodzaje negocjacji, (IP1A_W14, MT1A_W15, IM1A_W16, M1A_W15, AR1A_W23)
3. identyfikować systemy komunikacyjne organizacji oraz wyznaczać ich cechy atrybutywne, (IP1A_W14, MT1A_W15, IM1A_W16, M1A_W15, AR1A_W23)
4. wymienić, klasyfikować i opisywać podstawowe modele komunikacji interpersonalne, (IP1A_W14, MT1A_W15, IM1A_W16, M1A_W15,AR1A_W23)
5. dobrać metodę i kreatywnie prowadzić negocjacje z perspektywy problemu do rozwiązania. (IP1A_U06, MT1A_U06, IM1A_U06, M1A_U06, AR1A_U06)
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
Wykłady
1. Znaczenie informacji i komunikacji w przedsiębiorstwie. Pojęcie komunikacji. 
2. Wybrane modele procesu komunikacji. 
3. Systemy komunikacji w przedsiębiorstwie. Rola sieci informacyjnych w prawidłowym
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Formalne i nieformalne sieci komunikacyjne.
4. Proces komunikacji interpersonalnej i jej funkcje.
5. Kompleksowy model komunikowania się w przedsiębiorstwie.
6. Komunikowanie się jako kreacja zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.
7. Znaczenie zarządzania informacją we współczesnym przedsiębiorstwie.
8. Istota negocjacji i prowadzenia rokowań biznesowych. 
9. Teoria negocjacji.
10. Rodzaje negocjacji.
11. Metody negocjacji. 
12. Formy komunikacji w negocjacjach.
13. Umiejętności prowadzenia rokowań i negocjowania w biznesie.
14. Erystyka jako sztuka prowadzenia negocjacji.
15. Sposoby osiągania konsensusu w negocjacjach.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., ?Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności?, PWN, Warszawa 2007.
2. Adams K, Galanes G.J., ?Komunikacja w grupach?, PWN, Warszawa 2008. 
3. Fisher R., Ury W.: Dochodząc do tak. PWE, Warszawa 2006.
4. Fisher R., Ury W.: Odchodząc od nie. PWE, Warszawa 2007.
5. Warner T.: Umiejętności w komunikowaniu się. Wyd. Astrum, Wrocław 1999.
4. Stankiewicz J.: Komunikowanie się w organizacji. Wyd. Astrum, Wrocław 1999.

Literatura uzupełniająca:
1. Woźniak J.W.: Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu strategicznym. w: "Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego", red. J. Jeżak, tom 1, s. 483-496, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003. 
2. Woźniak J.W.: Problemy zarządzania komunikacją interpersonalną w organizacji. w: "Globalizacja i integracja gospodarcza a procesie restrukturyzacji i rozwoju" red. R. Borowiecki, A. Jaki, s.314 - 324, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa - Kraków 2003. 
3. Woźniak J.W.: Informacja i komunikacja jako czynnik zmniejszający ryzyko w pracy menedżera., w: "Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko a bezpieczeństwo organizacji", red. J. Bizon-Górecka, s.363 - 374, TNOiK Bydgoszcz 2004. 
4. Woźniak J. W., ?Selected Aspects of the Communication Process In the Modern Society? , s.49-60, in: ,,The importance of company competence in the strategy of  innovative  development in the European Union?, edited by: Kunert O., ., Foundation for Competence Promotion, Łódź 2009.     
5. Woźniak J. W., ?Communication skills of managers? , s. 47- 74, in: ?Competencies as constituent of success of modern company?, edited by: Kunert O., Foundation for Competence Promotion, Łódź 2011.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
45 45
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Weryfikacja efektów 1-4 na podstawie sprawdzianu pisemnego.
Weryfikacja efektu 5 na podstawie indywidualnej rozmowy.

Zaliczenie wykładu na podstawie pisemnego sprawdzianu oraz indywidualnej rozmowy.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy