Nazwa przedmiotu Techniki wytwarzania II
Kod przedmiotu 01 28 0001 00
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia pierwszego stopnia
Rok studiów 2
Semestr studiów 4
Liczba przyznanych punktów ECTS 2
Nazwisko wykładowcy/wykładowców prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
dr inż. Stanisław Midera
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami technik wytwarzania z zakresu:
- obróbki ubytkowej,
- odlewnictwa,
- obróbki plastycznej i spawalnictwa.
Efekty kształcenia przedmiotu
Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:
1. Opisać zaawansowane metody wytwarzania (M1A_W15).	
2. Wybrać i zastosować właściwe metody wytwarzania powierzchni złożonych i precyzyjnych (M1A_W15).
3. Dokonywać wymaganych obliczeń oraz dobierać parametry procesów wytwarzania (M1A_U06).
4. Przeprowadzać zaawansowane badania technologiczne, opisywać i krytycznie oceniać uzyskane wyniki (M1A_U06).
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Wykorzystywane są wiadomości z:
- metod konstrukcji elementów i połaczeń złożonych,
- podstaw technik wytwarzania z zakresu obróbki ubytkowej, odlewnictwa i przeróbki plastycznej,
- opisu podstawowych zjawisk towarzyszacych procesom technologicznym.
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
Wykład
1. Podstawy teoretyczne obróbki powierzchni złożonych.
2. Technologia kół zębatych. 
3. Pomiary kół zębatych.
4. Technologiczne podstawy precyzyjnych technologii odlewniczych. 
5. Odlewanie pod ciśnieniem Odlewanie metodą traconego wosku i gipsie Odlewanie metoda pełnej formy i odlewanie skorupowe.
6. Nowoczesne technologie tłoczenia
7. Specjalne technologie spawania

Laboratorium
1. Metody obróbki kół zębatych.
2. Pomiary kół zębatych.
3. Tłoczenie złożone
4. Lutowanie i lutospawanie
5 Technologia wykonania odlewu w formie gipsowej metodą traconego wosku.
6. Technologia wykonania odlewu metodą pełnej formy.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Ochęduszko K.: Koła zębate t. 3 Technologia kół zebatych. WNT, Warszawa 1976.
2. Erbel S., Kuczyński K., Marciniak Z.: Obróbka plastyczna , WNT, W-wa 1987.
3. Marciniak Z.: Konstrukcja tłoczników, Ośrodek Tech. A. Marciniak Sp. z o.o. W-wa 2002. 
4. Klimpel A.: Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali. WNT W-wa 1999.
5. Perzyk M.: Waszkiewicz S., Kaczorowski M., Jopkiewicz A.: Odlewnictwo, WNT, Warszawa 2000.
6. Erbel J.: Encyklopedia technik wytwarzania. Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:
1. Miller L.: Koła zębate. WNT, Warszawa 1979.
2. Romanowski W.P.: Poradnik obróbki plastycznej na zimno, WNT, Warszawa 1978.
3. Poradnik mechanika - spawalnictwo, t. 1 i 2, Warszawa 2009.
4. Poradnik Inżyniera Odlewnika, WNT, Warszawa 1989.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 15 30
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi na drodze:
- efekt 1 i 2 sala wykładowa - kolokwium pisemne z wiedzy teoretycznej, 
- efekt 3 i 4 laboratorium (pisemne opracowanie sprawozdania).

Ocena końcowa z przedmiotu składa się z: oceny z kolokwiów wykładowych (70 %) i oceny końcowej z laboratorium (30 %). 
Ocena końcowa kolokwiów wykładowych jest średnią arytmetyczną z obu kolokwiów. Wymagane jest zaliczenie obu kolokwiów.
Ocena końcowa z laboratorium to średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń laboratoryjnych. 
Warunkiem uzyskana pozytywnej oceny z laboratorium jest zaliczenie na oceny pozytywne poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. Na ocenę pojedynczego ćwiczenia laboratoryjnego składa się ocena z kolokwium laboratoryjnego oraz ocena ze sprawozdania.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy